Service

Homepage

Nieuwsbrief

Adverteren!?

Artikel plaatsen?

Advertenties

 

Betonrot

Onderhoudsplan

Energielabel nodig?

Bouwtechnische keuring

 

Actie: Energielabel

 

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Vochtproblemen kunt u herkennen aan onder andere:
- beslagen ramen
- muffe lucht
- loslatend stucwerk
- ongedierte (pissebedden en zilvervisjes)
- rottend houtwerk
- schimmel op het behang of stucwerk
- natte plekken in de muur
- zoutuitslag


Hoe kan een vochtprobleem ontstaan?
Een vochtprobleem kan ontstaan door fouten in ontwerp, of in constructie en uitvoering. Ook kunnen andere oorzaken leiden tot vochtproblemen zoals:
- doorslaand vocht en lekkage
- condensatie
- optrekkend vocht uit de grond (capillaire opstijging)


Bestrijden / herkennen van optrekkend vocht
Optrekkend vocht is te herkennen aan:
- het loslaten van stucwerk of pleisterwerk
- vochtige plekken achter en boven de plinten
- schimmel op het behang

Om het capillaire proces van water opzuigen te stoppen, wordt er een ondoordringbare laag in het metselwerk aangebracht door middel van het onder lage druk injecteren van een vloeistof.

Wandafdichting door middel van verkiezeling
Oppervlaktebehandeling wordt toegepast, zodra de betreffende ruimte onder het grondniveau ligt, zoals onder andere een kelder of een souterrain. Lekkage begint vanuit de kim (aansluiting vloer en wand) door het voegwerk en vaak ook door de steen. Om dit effectief te kunnen bestrijden moet een vlak-afdichtingssysteem over de binnen - of buitenwanden worden aangepast. Wandafdichtingssystemen zijn toe te passen bij onder andere:
- Huiskelders
- Souterrains
- Badkamers
- Rioolputten


Diversen vochtproblemen !
Infiltratie van regenwater

Poreus metselwerk dat beschadigd is door vorst, een gebarsten leiding, beschadigde afdichtingen, een ontbrekende dakpan, een poreus plat dak, een gebarsten goot of daklijst, of een beschadigde schoorsteen. Dit zijn maar enkele mogelijke oorzaken van infiltratie die nauwkeurig nader onderzocht moeten worden.

Condensatie
De lucht die door een gebouw circuleert bevat waterdamp die in de vorm van water wordt losgelaten, als de lucht afkoelt (condensatie genoemd). De temperatuur waarbij condensatie optreedt wordt het "dauwpunt" genoemd. De waterdruppeltjes die hierbij ontstaan lijken op dauwdruppeltjes die zich vormen op koude oppervlakken, zoals ruiten of buitenmuren. Soms veroorzaakt de condensatie die zich op een muur vormt vochtplekken die goed zichtbaar zijn, maar deze kunnen niet worden toegeschreven aan optrekkend vocht. Het is wel zo dat dit verschijnsel in combinatie met optrekkend vocht zorgt voor een hogere vochtigheidsgraad binnenin het gebouw wat, op zijn beurt, weer de risico's van condensatie kan versterken. Dit verschijnsel komt aanzienlijk vaker voor sinds de jaren 70 waarin men, mede door de oliecrisis, de huizen "te goed" ging isoleren.

Doorslaande muren
Het gaat hierbij om vocht dat ontstaat doordat het grondniveau aan de buitenzijde hoger is dan het vloerniveau binnen in het gebouw. De aarde die tegen de muur aanligt zorgt voor een zijwaartse druk, waardoor er water in de muren dringt en soms, met name in kelders, het huis binnendringt.

Capillaire muren (optrekkend vocht)
Bijna al het metselwerk dat in contact staat met de bodem heeft te maken met het verschijnsel capillariteit, wat voor optrekkend vocht zorgt. Dit vocht trekt door funderingen en trekt op langs de muren en leidt op de begane grond, ter hoogte van de plinten, tot het losraken van de bepleistering. Het is vastgesteld dat zelfs de minst poreuze materialen, zoals blauwe hardsteen, porfier, silicium, door dit vocht worden aangetast. Via de mortel tussen de stenen kan het vocht zich namelijk goed verspreiden.

Wist u dat…
De aanwezigheid van vocht heeft gevolgen voor de thermische isolatie van uw woning: uw energierekening kan hierdoor aanzienlijk hoger uitvallen!
- Vocht in combinatie met donkere ruimten levert een ideale situatie op voor de ontwikkeling van houtzwam.
- Weet u dat termieten vooral een voorkeur hebben voor vochtige, warme ruimten?

Een eenvoudige ergernis kan zich ontwikkelen tot een ernstig probleem. De zichtbare tekenen aan de oppervlakte zijn vaak symptomen die wijzen op een veel diepgaander probleem. Vocht vormt evengoed een bedreiging voor de constructie van het gebouw als voor de inhoud en bewoners ervan: het houtwerk gaat rotten, er ontwikkelen zich schimmels (houtzwam), verf en behang bladderen af, uw meubels worden aangetast… Dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat uw huis totaal onbewoonbaar wordt.
Hoe kan optrekkend vocht worden behandeld ?
Een vochtige kelder is onaangenaam om in te verblijven; voor de mens en voor de daarin geplaatste goederen. Daarnaast worden, door veranderend gebruik van kelders, tegenwoordig andere eisen gesteld aan het leefklimaat in kelders. Bovendien kunnen vochtproblemen in kelders ook elders in de woning of het gebouw tot problemen gaan leiden. Problemen die kunnen ontstaan zijn condensvorming, optrekkend vocht, hygroscopisch vocht en vochtdoorslag. Een goed gerenoveerde kelder verhoogt de waarde van een gebouw aanzienlijk. Tevens werkt de kelder als een isolerende buffer voor de bovenliggende ruimten.
De oorzaken van vochtproblemen kunnen divers zijn: natuurlijke afbraak van bouwmaterialen in de loop der jaren, verhoogde grondwaterdruk, poreusheid van het toegepaste materiaal (capillaire werking), slechte pleisterlagen, lekkende leiding doorvoeren, slechte aansluitingen wand & vloer, kleine en grote lekkages, afname van de isolatie en onvoldoende ventilatie zijn voorbeelden van voorkomende oorzaken van vochtproblemen in kelderruimten. Logischerwijze zou intrede van water van buiten de kelder ook van buiten aangepakt moeten worden. Maar bij bestaande kelderruimten is het vaak niet mogelijk om de problemen van buitenaf te benaderen en te behandelen; door ruimtegebrek, eigendomsgrenzen, omdat je er zonder sloop- of graafwerk niet bij kunt, enz.

Oplossing en resultaat
Het bestrijden van optrekkend vocht gebeurt door aan de basis van de muur een vochtscherm aan te brengen, door middel van een injectie met waterwerend product. Het aanwezige vocht in de muren wordt gestopt en na droging zijn de muren VOOR ALTIJD droog, aangezien het geïnjecteerde product nooit afgebroken wordt en men dus levenslang in een gezond milieu kan verblijven.

Doorslaande muren behandelen
Vochtindringing in een gevel kan aanleiding zijn voor allerlei ongewenste problemen, zoals scheurvorming of zout uitbloeiingen. Om deze problemen te voorkomen kunnen minerale gevels worden gehydrofobeerd. Onder hydrofoberen verstaan we het behandelen van een minerale ondergrond met een hydrofoberingsmiddel dat vloeiend op het geveloppervlak wordt aangebracht. Door de gevel te hydrofoberen blijft de waterindringing van buitenaf achterwege, terwijl de waterdampdoorlaatbaarheid voor 90% gehandhaafd blijft.
Hydrofoberen heeft een aantal voordelen
Hydrofoberen vermindert vochtintreding in het minerale geveloppervlak. Omdat vochtintreding wordt voorkomen, wordt het hernieuwd vervuilen van het geveloppervlak aanzienlijk vertraagd. Door de drogere gevel is de voedingsbodem voor algen en mossen verdwenen, waardoor de aanwas hiervan veel minder snel zal optreden. Mocht er toch weer sprake zijn van aangroei, dan zal deze aanzienlijk gemakkelijker te verwijderen zijn dan bij niet gehydrofobeerde minerale ondergronden. Vorstschade door waterindringing van buitenaf wordt beperkt, mits er geen scheurvorming of beschadigingen in het voegwerk of metselwerk aanwezig zijn.
Door de hydrofobering wordt de uitspoeling van bindmiddel en kristallisatie van zouten voorkomen. Bij toch optredende afzetting van zouten worden deze veel sneller van de gevel afgevoerd. De hydrofobering is visueel vrijwel niet waarneembaar

Condensatieprobleem oplossen
In de eenvoudigste betekenis van dit woord is condensatie het van gas- of damp-vorm overgaan naar vloeibare vorm. Wanneer warme, vochtige lucht afkoelt, zal de waterdamp in deze lucht condenseren. Dat komt omdat warmere lucht meer water kan bevatten dan koude lucht. Denk daarbij maar aan stoom, waarbij de lucht bijna 100% water bevat, terwijl het duidelijk is dat als het vriest, de lucht maar heel weinig water kan bevatten (het bevriest dan immers). Dit is goed in een woning waar te nemen als na lang douchen de waterdamp is gecondenseerd tegen de koudere spiegels en de tegels. Condensatie geschiedt doordat de lucht door het koudere oppervlak afkoelt en zodoende het dauwpunt bereikt. Een ander voorbeeld is de dauw, waarbij 's nachts de lucht afkoelt en het water in die lucht neerslaat (condenseert). De absolute vochtigheid in de lucht neemt dus af met de temperatuur, terwijl daardoor dus bij een temperatuurdaling de relatieve vochtigheid zal toenemen.
In elke woning worden liters vocht geproduceerd door de verdamping van water, koken, wassen, douchen, baden, etc. Daarnaast komt ook van buitenaf vocht uw woning in. Via lekkages, maar ook minder opvallend via optrekkend vocht vanuit de bodem en koudebruggen (materialen die van buiten naar binnen doorlopen). Dat is op zich geen probleem, maar te veel vocht op verkeerde plaatsen kan uw woning ernstig beschadigen. Daarom is het ook belangrijk in welke mate vocht in de woning wordt afgevoerd.
Er zijn twee soorten vochtproblemen: teveel vocht in het materiaal of teveel vocht in de lucht. Een hoge luchtvochtigheid is meestal het gevolg van onvoldoende ventilatie. Het vocht dat zich in de woning bevindt, kan niet voldoende worden afgevoerd. Symptomen zijn veelvuldig beslagen ramen, een muffe geur in huis en de aanwezigheid van ongedierte. Meestal kunt u dit probleem eenvoudig verhelpen door continu te ventileren, 24 uur per dag. Te droge lucht is echter ook ongezond. Een goede luchtvochtigheid in een woning ligt tussen de 40 en 60%.
Vocht in het materiaal (schimmel) daarentegen wordt meestal veroorzaakt door een koudebrug in combinatie met onvoldoende verwarming en ventilatie. Met name na-isolatie veroorzaakt veel vochtproblemen in de woning. Als men gaat isoleren (hieronder valt ook dubbele beglazing en na-isolatie van de spouwmuur), dan moet men meer gaan ventileren! Bij enkel glas zijn de ramen vaak beslagen. Dit is niet te voorkomen, doordat het glas aan de binnenkant kouder is dan de lucht binnen. En warme lucht kan veel meer vocht bevatten dan koude lucht.

Condensatie

Een belangrijke indicatie dat er iets mis is met de vochthuishouding in uw woning, is de vorming van condens op koude delen, zoals ramen. Condens heeft te maken met de zogenaamde relatieve luchtvochtigheid. Die geeft aan hoeveel waterdamp er in de lucht zit bij een bepaalde temperatuur ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp bij die temperatuur. Koude lucht kan veel minder vocht opnemen dan warme lucht. Waar warme lucht afkoelt, ontstaan vochtdruppels.
Het vochtgehalte in de woning is dus erg afhankelijk van het stook en ventilatie gedrag van de bewoner.
Isoleren is natuurlijk altijd goed, als daarin tegen ook voldoende wordt geventileerd, m.n. in de vochtige ruimtes, en dan denken we aan badkamer / kruipruimtes of kelders. Vocht in de kruipruimte
Een vochtige kruipruimte kan leiden tot een muffe geur in huis, tot beschadiging van vloeren en energieverlies. Een goede ventilatie kan al veel effect hebben, maar als de grondwaterspiegel hoog staat is dat niet voldoende. Gelukkig zijn er verscheidene mogelijkheden om de bodem van de kruipruimte vochtvrij te maken en tevens goed te isoleren. Een isoleerde laag in de kruipruimte geeft naar de bovenliggende vloer een behaaglijk gevoel. Bodemisolatie van de kruipruimte, eventueel in combinatie met extra vochtwerende maatregelen, kan tevens een flinke besparing op de energierekening geven. Verminderen van energieverbruik is ook goed voor het milieu. Voor deze maatregelen zijn in de meeste regio’s subsidies verkrijgbaar. De vochtwerende oplossingen verhogen tevens de isolatiewaarde. De isolatiewaarde (r-waarde) hangt niet alleen af van het soort, maar ook van de dikte van het toegepaste isolatiemateriaal. Isolatie van de vloer zelf heeft over het algemeen weinig effect op vochtwering. Minder vocht in de kruipruimte echter verlengt de levensduur van een (houten) vloer en leidt tot minder vocht in de woonruimte. Als vochtwering specialist gaan wij hier verder in op isolatie van de bodem van de kruipruimte.


Kruipruimte zonder isolatie
De verdamping van het grondwater heeft vrij spel. De vochtigheid zal zich door naden en openingen verplaatsen naar bovenliggende ruimten.
Kruipruimte met isolatie
Een laag isolatieschelpen is niet capillair en vormt een natuurlijke barrière tussen het grondwater en de kruipruimte waardoor het vocht zich niet verder verspreidt.
De isolatie mogelijkheden
• Schelpen
• Schuimbeton
• Eps (‘piepschuim’) of polystyreen in zakken of als losse chips en thermokussens
• Thermische folie
• Kleikorrels, steenwol, pur

De keuze
De keuze van materiaal en methode hangt sterk af van de hoogte van de kruipruimte en van het te bereiken resultaat. Een lage kruipruimte (<30 tot 35 cm onder de balken), is onvoldoende toegankelijk voor uitvoerend personeel. Isoleren is dan mogelijk door via een of meerdere luiken in de vloer isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte te spuiten. Bij sommige methoden kunnen leidingen dan onbereikbaar worden. Is de hoogte groter, dan zijn meer methoden beschikbaar. Als u alleen de bodem gaat isoleren, heeft u een veel dikkere isolatielaag nodig dan wanneer u ook het ‘opgaand werk’ (de muurtjes) isoleert.
Schelpen
schelpen zijn uitermate geschikt voor bodemisolatie en vochtwering. Door het aanbrengen van een minimaal 32 cm droge laag schelpen in de kruipruimte wordt de verdamping van het grondwater aanzienlijk gereduceerd. Hierdoor wordt het vochttransport vanuit de kruipruimte naar de woning tot een minimum beperkt. Het droge klimaat voorkomt tevens schimmelvorming en stank. De ventilatie van de kruipruimte kan dankzij de schelpen tot een minimum worden beperkt. Bij juiste toepassing wordt aan een eis voor de energiepremie voldaan. Het betreft een natuurlijk materiaal dat tevens stank, ongedierte en schimmelvorming helpt te voorkomen.

BRON: Bouwonderzoek.nl - Op dit artikel rust copyright - redactie@bouwonderzoek.nl

Het laatste nieuws op hoofdlijnen:

Kopersmarkt biedt kansen voor starters

Huizenmarkt houdt zich relatief goed

Woningverkoop in Nederland stijgt in Maart en April 2009

'Groen energielabel gunstig voor prijs huis'

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Wat is de betekenis van een Funderingscode?

Koper bedrijf schuift steeds meer risico's af op verkoper

De iXXiO, het eerste vrijstaande Passiefhuis voor starter in de markt

Tijdelijke verhuur koopwoning: redding in nood of financieel risico?

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Gemiddelde huurprijs in Nederland stijgt ondanks groei van het aanbod

VBO Makelaar: crisismaatregelen woningmarkt kabinet te eenzijdig

Verkoopprijs woningen blijft dalen

Daling huizenprijs versnelt

Doorgeroeste spouwankers en betonrot oorzaak vallende gevel Treublaan

VROM controleert gemeenten op gevelinspectie

Woningprijs in 2008 naar nieuwe top, transacties gedaald!

Zuka speelt met woningruil in op stagnerende woningmarkt

Self-fulfilling prophecy dreigt voor woningmarkt

Huizenkoper wacht op prijsdaling

Woningmarkt kraakt, maar vertoont stabiel karakter

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Makelaar moet duidelijk zijn over onderhoudskosten flat

Info & bestrijding houtaantastende insecten

Woningmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen

Impuls voor de energielabelsector vanuit Den Haag en Brussel.

Gemeente kan slapende VvE activeren

Checklist om functioneren VvE te benadrukken

Gemeenten naar rechter bij slecht onderhoud appartementsgebouwen

Kerstmis zonder kerstster door houtrot

Dordrecht krijgt er 500 monumenten bij

Onderhoud van appartementen afdwingbaar

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt.

Cusvellervloeren

Onrust onder huizenbezitters

Problemen rond het energielabel eindelijk opgelost.

Woning verkopen - Alles over Woning verkopen

Woning keuren - Alles over woning keuren!

Huis keuren - Alles over Huis keuren!

Grondprijzen kunnen tien procent omhoog zonder marktverstoring

Europa doet de gloeilamp in de ban

Bouwen aan vertouwen op de woningmarkt

Toolkit bestaande bouw in productie

Kopen van buitenlandse woning in crisistijd

Nieuw online programma laat mensen langer thuis wonen

Marktstrategisch concept voor ”levende” bouwwerken biedt perspectief

EK voetbal slecht voor de woningmarkt

Betaal minder belasting: verlaag je WOZ

Strengere hypotheekregels helpen woningmarkt om zeep

Bouwtechnische keuring informatie

aankoopkeuring informatie

Bouwkundige keuring informatie

De perfecte bouwtechnische keuring - Perfectkeur

Het perfecte energielabelrapport - Perfectlabel

Paniek onder makelaars over no cure no pay

Huis kopen in Turkije voorlopig onmogelijk

Huizenverkopers kiezen massaal voor nieuwe media

Betaalbaarheid huizen bereikt dieptepunt

Nederlandse huizen duurste van Europa - Buurlanden zijn een stuk goedkoper

Omkoping centraal bij vastgoedfraude

Belgische vastgoedmarkt vertraagt, maar crasht niet

Rabobank: Huizenprijzen blijven stijgen

Timmeren leer je pas op de bouw

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning

Zorgfraudeur kan erop los declareren

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Zoet u een bouwtechnische keuring?

Huizen dit jaar 15 procent duurder

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

De onaanvaardbare stilte in de bouwsector

'Speculatie drijft prijzen Amsterdamse woningen op'

Goedkeuring voor bouw kolencentrale op Maasvlakte

Locaties voor bouwtechnische keuringen!

Strukton bedenkt stad onder Amsterdam

Kwart miljoen voor bouw goedkope huizen

Tien tips om oplopende inflatie te counteren

Plan geëist voor voldoende goedkope huizen in Ede

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Koophuis voor starter nauwelijks haalbaar

Rijksbouwmeester oordeelt over bouw woontoren

Huren of kopen: de voor- en nadelen

Dronten heeft eerste koolstofbrug ter wereld

Aanval op de verkrotting

Schaarste op Veluwse woningmarkt

Duiven veroorzaken houtrot in Barneveldse kerktoren

Kempke toch weer in beeld voor bouw

Koper biedt hoger dan vraagprijs

NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

Huizenprijs daalde in februari

Opinie Renteverandering op komst

Een huis (ver)kopen: het koopcontract

Woningmarkt komt in grote problemen

Bieden op een huis, hoe gaat dat

Huizenprijs stijgt fors begin 2007

Huizen staan te lang te koop

Conclusies Eigen Huis niet correct

Een goed bouwtechnische keuring door heel nederland!

Vroeger was er meer schik op bouw

Bouwinnovaties onder de hamer

Huizenkopers zijn steeds vaker de dupe van drukke notaris.

Taxatie huis beter toelichten

Bredase huizensite (DIMO) opent aanval op klassieke makelaar

Lening voor starters die huis wilen kopen

NVM graaft graf voor haar eigen kindje Funda

Geen verder onderzoek naar machtsmisbruik NVM

Amerikaanse huizenmarkt boert verder achteruit

Meer Nederlanders wonen net over de grens

Kans van 1 op 26 op een huis in Lisserbroek.

Bouw ronddraaiend huis rotonde begint

Bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie

Betaalbaarheid woning neemt verder af

Huisjesmelker van het jaar dwarsboomt haar huurders

Site over geloven en eenheid onder christenen.

De lasten van een te duur huis

Milieuheffingen jagen woonlasten op

Huizenprijs gaat dit jaar 2007 flink stijgen

NVM: huizenmarkt start prima in 2007

Aftrek hypotheekrente blijft overeind

Bouw stuwt groei Nederlandse economie

Aannemers willen fouten in nieuwbouw terugdringen

De WOZ Het Hoe! en Wat?

Gemeentelasten in een ander daglicht

Alle informatie over energie!

FNV Bouw Afblijven van hypotheekrenteaftrek

Explosieve stijging kosten in de bouw

Polen flink actief op Engelse huizenmarkt

Tilburg bouwt goedkope huizen voor afgestudeerden

Prijzen op Belgische woningmarkt stegen ook in 2006

CDA en SP en GroenLinks willen meer betaalbare huizen

Huizen in Bloemendaal het duurst

Bangmakerij over de renteaftrek

Huizenprijs met bijna 6 procent gestegen in 2006!

Veel meer woningen verkocht

Kinderdagverblijf dicht vanwege asbest

Bouw krijgt 7 procent pas op met loonsverhogingen

Geknoei in de bouw kost miljarden

Meer huizen gedwongen verkocht met verlies

Beste idee voor eerste eigen huis levert 8.000 euro op

25.000 banen extra in de bouw

Prijzen bouw trekken flink aan

Alternatief makelaars voor beperking hypotheekaftrek

Kopen van een huis steeds moeilijker

NHG-fonds moet starter woningmarkt helpen

Moord op Van Gogh drukt huizenprijzen

Huizenkoper in de weer overspannen huizenmarkt

CPB: Lagere aftrek rente treft weinig huizen

De Starter is echt de gebeten hond

Afdingen lastiger voor huizenkoper

Amper een huurhuis gebouwd

Bijna record aanbouw nieuwe woningen

Fiscus let op winst verkoop huis

Eigen huis alleenverdieners steeds lastiger

Koper draait veelal op voor diefstal in bouw

Provincie wil geld van corporaties bouw ouderenwoningen

Starter woningmarkt opnieuw de klos

Malafide Polen overspoelen regio

Hypotheek maximaal vierenhalf 4,5 keer inkomen

Bouwinspectie blijkt gat in de markt

Stel je eigen woning samen

Lage bouwactiviteit in Kop van Noord-Holland

Dankzij Koopgarant goedkoper een eigen huis

Gemiddelde koopsom daalt in november

Groei verkochte huizen in Nederland valt tegen

NVM huizenprijzen licht gestegen

Kamer akkoord met soepeler toegang Polen in bouw

Aantal huizen in aanbouw VS november stijgt sterker dan voorzien

Kadaster voor vierde maand achter elkaar minder huizen verkocht

Column: Hypotheekverwarring

Lagere huizenprijzen compenseren voor hogere werkloosheid

Nieuwbouw valt veel duurder uit

Amsterdammers tevredener over woning en buurt

Architectuur Imposante gebouwen

CNV vreest meer ongelukken in bouw door Polen

Kraken moet ondanks 80000 lege huizen

Kopen, kopen, want we vervelen ons

CFV Investeringen van corporaties in de lift

Woningcorporaties deelname vernieuwingsoffensief Bouw

Gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Hoe verdeel je een woning na een echtscheiding

Hoe verdeel je een huis als je gaat scheiden

Deltawonen presenteert 100000 euro woning

DNB vreest negatieve gevolgen loongolf

Honderden nieuwe huizen en bedrijven

Spannend leven in bijzondere woning

Woning voor ongeveer 150000 euro

Vertrouwen in bouw aanzienlijk gestegen

Geen vrije toegang voor Polen voor 1 maart 2007

Londen dreigt New York te verdringen

Oude pandjes wijken voor nieuwbouw

Pas medische test huizenkoper vanaf kwart miljoen

Lasten huiseigenaren in Nijmegen fors omhoog

Gevelisolatie voor huizen langs spoor

Bouwverkeer rijdt illegaal door Amsterdam

Transparantie bouw bovengemiddeld

Grens voor medische test huizenkoper moet omhoog

Huiseigenaren vinden woningisolatie vaak te duur

Klusjesmarkt maakt goede kans

Onderzoek betonrot begane grondvloeren

Variobouw wint prijsvraag materiaalzuinige woningen

Breda wil energiezuinige woningen

Dan heb je wel een baan, maar nog geen huis

Amsterdam heeft 14.000 spookwoningen

Hoe eerlijk gaat het kopen van een huis via sms

Corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Omwonende vanaf het begin betrekken bij bouw

Middenbedrijf in bouw krijgt het erg moeilijk

Slecht mobiel bellen door renovatie woningen

Wat meer huizen en minder flats

Gemeente Wageningen verkoopt bijna al haar woningen

Gemeente Alphen koopt bestaande huizen op

Uitzicht op meer (nieuw)bouw voor starters

Opinie: Generatieoorlog op de woonmarkt

Huren voorlopig niet vrijgegeven

Huizenprijzen de ontwikkeling van 1995-2005

Prijsstijging op huizenmarkt zet door!

Einde van de lage rente lijkt in het zicht

Kinderen worden sneller duurder dan huizen!

Zes miljoen boze polishouders doemen op voor verzekeraars

Forse celstraf uitgesproken voor bouwfraude

Internationale bouwproductie in 2020 bijna verdubbeld

Einde aftrek hypotheekrente miljardenstrop voor bouwsector

Rotterdam pakt hypotheekfraude aan

Forse groei bouwproductie Oost-Europa

Bouw reageerde paniekerig op vermeende schaduwboekhouding

Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen

Verkopen bestaande huizen VS boven verwachting

Waar stijgen de huizenprijzen het hardst

CNV pleit voor keuze langere werkweek bouw

Ik wil er graag wonen dat is mijn belang

Schaduwboeking in bouw is nep

Weer lastenverlaging voor meeste burgers en bedrijven

De bouwbranche is het eens met kritiek op veiligheid

Twee jaar cel voor bouwfraudeur

Parkeergarage en supermarkt ontruimd na constructiefout

Huizenmarkt laat groeiverschillen zien in Oeso–landen

Woning opgebouwd uit gebruikte materialen

Scherpe luchtfotos bedienen bouw op maat

Duurzaam bouwen ingevoerd als de norm

Aantal nieuwbouwwoningen fors omhoog

Hoe complexer de bouw hoe groter meerwaarde 3D

Rare huizen voor asocialen in trek bij steden

Proef met energiebesparende bouw

Slechte coördinatie in de bouw oorzaak ongelukken

SKW Certificatie presenteert WoonKeur Bestaande Bouw

Zuid-Korea bouwt slimme huizen

Legaliseer het recreatief recreatieve wonen

Huurder moet eigen woning kunnen kopen

Nog steeds te veel late betalingen in bouwsector

Ondergrondse Bunker met plaats voor 200.000 Chinezen in Shanghai

Bouwsector opgeschrikt door nieuwe schaduwboekhouding

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bouw van een megastad nabij Paramaribo gestart

BAM verhoogt doelstelling winstmarge in 2009

Verkoop nieuwe huizen VS daalt, prijzen stijgen

De groei van de woningbouw in Nederland vlakt af

Verkopen bestaande huizen VS veren onverwacht op in oktober

Bunschoten tegen bouw 36 windmolens op kust Eemmeer

Bewoners vereniging van eigenaars willen zelf hun woningen renoveren

Suriname heeft geen geld meer voor bouw poli binnenland

Belangenclubs onderzoeken beleggingsverzekering

Doorstroming door duurdere huizen

Volgend jaar nog geen bouw voor starters

Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid

Onderzoeksraad, samenwerking in bouw ontbreekt

Jarenlange aandacht voor verstandig energieverbruik

Gemeentelijke heffingen volgens VNG alleszins redelijk

BAM Woningbouw wil 25 procent van omzet halen uit opknappen

Huizenmarkt uiteindelijk heeft de markt heeft altijd gelijk

Er lijkt zich een dipje te vormen op huizenmarkt

Bouw verdiende 15 tot 25 miljard aan fraude

Verkoop huizen lijkt moeizaam te verlopen

Koopwoningen zijn net zo betaalbaar als 20 jaar terug

Geen huizen maar wel weer werk

Niet morrelen aan hypotheekrente-aftrek

Tweederde huiseigenaren in problemen na afschaf renteaftrek

Alle partijen schieten tekort woningmarkt topic in de verkiezingsstrijd

In China kan alles ook als het onmogelijk is

Olympische Spelen 2012 - Enorme kansen voor Bouwend Nederland

Braziliaanse bouwer Moro brengt draaiende appartementen op de markt

Stijging van huizenprijs geeft het beeld vlakt af

Huizenprijzen gaan nog steeds wel flink omhoog

Alles en informatie over Onderhoud van uw woning

Fonds voor starters kan huizenprijs opdrijven

Kamerlid verzweeg kennis bouwfraude

Eigen Huis wil kooprecht voor huurders

Nieuw over het Meldpunt Bouwfouten

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Daling in nieuw verkochte huizen in VS zet door

Stukken beton vallen van gevel parkeergarage

Gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan inflatie

HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Huizen te koop onder marktprijs

Woningen gestaag meer waard

Banken rekenen te veel boete (boeterente) bij oversluiten

Jaarlijks 11 doden door koolmonoxidevergiftiging

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bos pleit voor meer huizen op platteland

Wijk met huizen zonder verwarming

Fiscus vindt meer corruptie in bouw

Woonlasten stijgen harder dan inflatie

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Woonlast soms 13 procent hoger

Oudere bouwvakker krijgt 170 procent loon

Extra belasting brengt bouw in geldnood

NMa verlaagt boetes negen bouwbedrijven

Wouter Bos doodsbang voor de Wizard of Oss

Bouw weert Marokkanen

Hardere aanpak fraude bouwers

Nieuwbouw zit in de lift

Beperk de rente-aftrek

Boemendaal is de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen

De verkoop van woningen aan huurders stagneert

Stijging starters in bouw

Eigenaren Zevenaarse huizen vinden onderzoek verzakking niet compleet

Groothandel en bouw profiteren goed van opleving

Zoekallehuizen Google van huizenmarkt

Haast met bouw voor starters

Bouw koopwoningen in economische groeigebieden

Ruimte voor huizen in Oosterland

Problemen met onderhoud Vinex-woningen afgezwakt

Meer huizen rond Amsterdam nodig

Omgevingsvergunning dringt papieren rompslomp terug

Huizen in Leiden opnieuw duurder geworden

Vocht en vochtproblemen in uw woning

Laat gezondheid geen spelbreker zijn bij koop eigen huis

Aanleg rotonde dreigt huis te halveren

VEB bouwbedrijf te goedkoop overgenomen

Huizenkoper valt op de buitenkant

Beleggingspolis raakt uit de gratie

Onderzoek advies bij hypotheek

Speurders Huizen bij vergissing te koop aangeboden

Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing

Huis kopen informatie

Huis keuren informatie

Bouw zet deeltijdwerk in tegen vergrijzing

Wanneer is een rottende manta of kwaaitaal vloer geen ernstig gebrek

Stijging index woningwaarde het Kadaster

Hogere huren treffen grote steden

Provincies dwingen bouw tot vergaande vernieuwing

Huizen staan langer te koop

Isolatietips isolatie tips met betrekking tot daken

Huizen voor senioren en starters

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

Sterke toename draadloos werken in de bouw verwacht

Grote vlucht toename bouwtechnische keuringen bij aankoop van een woning

Koopsom woningen minimaal gestegen in september

Kabinet legt regels bouw langs meetlat

Te veel woningbouw in Groene Hart

Zelf sparen voor aflossing hypotheek

Spanjaarden bouwen maar raak

Onderhoud monument is niet af te dwingen

Nieuw leven monumentale huizen

Begeleiding bij omscholing in de bouw

Wat is een woonkeurmerk bouwtechnische keuring eigenlijk

Huizen in Belgie weer stuk duurder

Illegale bouw valt reuze mee

Tweede huis, geschikt als belegging of voor de oude dag

Meer woningbouw nodig in Noord-Holland

Werkgelegenheid bouw groeit sterk

Je kunt niet alle huizen verbouwen

Strenger toezicht op bouw hoofdconstructeur terug op de bouwplaats

Wanhopig door wateroverlast en vochtproblemen

Belasting kan fors omlaag als politiek dat zou willen

Prijs van koophuizen blijft stijgen

Meer huizen verkocht zonder makelaar

Starterslening smeert de huizenmarkt

Recordaantal woningen te koop

Woningbouw groeit met tien procent

0Oost-Europese klussers goedkoper maar bij lekke dakkapel

Oneerlijke concurrentie in de woningbouw

Heipaal van piepschuim revolutie

Gevaar verkrotting nieuwe woningen valt wel mee

Met diversiteit dramatisch personeelstekort in bouw te lijf

Starterslening smeert de huizenmarkt

Alle informatie betonvloeren  

Alle informatie over appartementvloer

Bekistingsplaatvloer of Breedplaatvloer

Alle informatie over kanaalplaatvloer

Alle informatie over PS-isolatievloer

Alle informatie over ribbenvloer

Alle informatie over PS-Isolatievloer

Alle informatie over skeletplaatvloer

Gietbouw in alle bouwsectoren

Alle informatie over Isolatieplaatvloer

Alle informatie over Poly-Plaatvloer

Holle baksteenvloer elementen

Alle informatie over Manta vloeren

Alle informatie over kwaaitaal vloeren

Alle informatie over ps-funderingsbekisting

Veel onvrede over Poolse klusjesmannen

Bouw heeft grote klus aan verkrotting

Van zeepbel naar zeepbel

Fraude met taxaties

FNV Bouw Versterken weerbaarheid bouwvakkers in cao

Wet en regelgeving blijft de bouw frustreren

Veel schilders werken met gevaarlijke verf

Dekker Neerwaartse trend woningbouw gekeerd

Hypotheek hoger door fraude

Alles over platte daken

Starterslening druppel op gloeiende plaat

Stijging overtredingen illegalen in bouw

Woningmarkt wordt toegankelijker

Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart

Bouwbedrijven krijgen lagere boetes van NMa

Woningtekort houdt nog jaren aan

Niemand wil werken in de bouw

Ruim aanbod betaalbare woningen

Druk op nieuwbouwsector neemt toe

Weer vertrouwen in de bouw

Bouw-beerput gaat langzaam open

Waterschappen dragen bij aan vernieuwing bouw

Energie prestatie advies in het kort

Energiebesparing wordt nog maar mondjesmaat toegepast

Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte

Europese ontwikkelingen met betrekking tot energie EPBD

Wat is duurzame energie alle informatie

Dekker wil ministerie voor woningmarkt

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Schaduw over zonne-energie in Nederland

Tekort vaklieden en komst Polen bedreigen bouw

Schooljeugd wil niet werken in de bouw

Koper doet weer vaak hoger bod

Nieuwe overnamegolf in de bouw

Koophuis in jaar tijd 6,5 % duurder

Amerikaanse huizenmarkt vertraagt in snel tempo

Bouw op weg naar nieuwe fusiegolf

SEV houdt pleidooi voor particuliere bouw

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwkosten kunnen echt vele malen lager

Gemeenten vaak te laat met bouwvergunningen

Zeist bouwt starterwoning onder 130.000 euro

Bouw vraagt te veel rente

Kopers nieuwbouwhuis klagen over hoge grondrente

Bouwvakker wordt schaars, sector vergrijst in rap tempo

Momenteel 15.000 vacatures in de bouw

Gezamenlijk bouwen steeds populairder

Let op makelaar maakt huis groter dan het is

Minister voor de Woningmarkt

Renteaftrek huidige regeling juist heel gunstig voor lage inkomens

Zwarte lijst voor zwaar bouwverkeer

Lucratief landjepik brengt huizenmarkt in ademnood

Huizenprijs stijgt flink

IMF pak de fiscale behandeling van de woningmarkt aan

Bouw stapt langzaam af van collectieve vakantie

Bouw van jongerenwoningen stopgezet

Bouw van zorghotel in Dalfsen

Bouwstop kan leerling raken

Rechter beperkt verrekening overwerk in bouw

Soms houdt iemand een bouwtekening op zijn kop

Oplossing voor de bouw ligt in minder regels

FNV Bouw wil naast vorstverlet ook hitteverlet

Toetsing van werk door collegas in de bouwwereld

Veel interesse voor bouw van nieuwe kerncentrale

Constructiefouten vaker oorzaak instortingen

Vereniging Eigen Huis woest op De Hypotheker

Te veel instanties betrokken bij bouw

Poolse klusser ja of nee

Gekte keert terug op huizenmarkt

Postbank start makelaarsdiensten

30 procent bouwbedrijven had zwartwerkers in dienst

Aannemers ontkennen bouwfouten

Baan in bouw trekt jeugd niet

NVM maakt zich zorgen over starters huizenmarkt

Balkoninspecties in Rotterdam

Het gaan om de woonlasten, niet om hypotheekrenteaftrek

Jacht op illegale klussers

Zorgen over snelle stijging huizenprijs

Digitalisering beroert makelaarswereld

Het hoge H-woord moet eruit

Huizenmarkt wordt opnieuw krapper

Nederlandse huizenmarkt kan sterk blijven

WK-voetbal slecht voor huizenmarkt

Huizenprijzen gingen in mei door het dak

Voorkom verbouwingsellende en dramas

Huiseigenaar stemt voor aftrek rente

Een huis per uur bouwen

Nederlandse economie trekt verder aan

Rioolrecht moet flink omhoog

Stijgende materiaal- en brandstofprijzen zetten bouw onder druk

Bouw nieuwe huizen neemt vlucht

Bouw trekt heel veel kijkers

Gemiddelde koopsom woning 202.329 euro

Betaal ik ook te veel hypotheekrente ?

NHG nu in heel Nederland mogelijk

Stuntende makelaars spekken banken

Vaste klanten bij hypotheekrente duur uit

Klantgericht Bouwen biedt bouwers nieuwe diensten

2 Bloemkolen en een huis

Huizenverhuur Steenrijk

Steeds minder verhuizingen

Eigen Huis klaagt bij NMa over makelaars

Eigenaar verkoopt vaker zelf woning

Energielabel gunstig voor zuinige bouw

Huizenmarkt Oorlog om een goudmijn

New Economy 2 het monster is terug

Wrakke funderingen blijven huizen steunen

APK-keuring van huizen door Cogas scoort goed

Prijsstunter Makelaarsland vindt zichzelf heel gewoon

Veel huizen onderverzekerd bij brand

Groene Hart krijgt 1 miljard

Provisies niet in financiele bijsluiter

Supermarkt gaat huizen verkopen

Bouw nieuwe woningen neemt toe

Verkopen nieuwe huizen VS stijgen in maart

Actie voor huizen starters

Kopers kwaad op makelaars

Geen huizen maar groen

Energielabel voor gebouwen goedkoper

Dekker presenteert energielabel voor huizen

Fors meer huizen verkocht

Te veel huizen gepland in Groene Hart

Vinex-wijken leeg door scheidingen

Zware belasting bouw door regels

Lagere overdrachtsbelasting voor energiezuinige huizen

Hoge winsten behaald bij bouw woningen vinexwijk

Tijdelijke bouw moet veiliger

Tips bij de aankoop van een appartement

Veel gebouwen en huizen niet rolstoeltoegankelijk

Markt koopwoning verziekt

Wijk knapt niet op van dure huizen

Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Nooit meer schrikken van WOZ-waarde

Starter is verwend kind

Huizenbezit Afschaffen ondenkbaar

Wereldeconomie blijft groeien dankzij of ondanks huizenmarkt

Hypotheekrenteaftrek weer onder vuur

Vestia schrapt drie euro.htm

Koper kiest steeds vaker voor bouwtechnische keuring!

'Buurman' legt zijn hypotheek uit

Brussel waarschuwt weer tegen aftrek hypotheekrente

Bouwtechnische keuringen steeds vaker uitgevoerd

WOZ in De Bilt niet buitensporig hoog

Zalms ozb-blunder blijkt een boemerang

Verbouwen met een Pool

10 vragen over uw inkomstenbelasting

CDA wil fonds voor starter op woningmarkt

Een-huis-kopen-een-huis-goed-onderhouden

Start fonds om verpaupering woningen te remmen

Zoekallehuizen.nl mag aanbod makelaars tonen

Pensioenen waardevast

Postbank verhoogt hypotheekrente

Prijzenslag barst los op markt voor hypotheken

Rabobank wijzigt hypotheekrente

Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd

CZ ziekenhuis fraudeerde voor meer dan 1 miljoen

Gepensioneerden betogen tegen nieuwe zorgwet

VWS roept artsen op onverzekerden te melden

Menzis is strenger over opzeggen dan Achmea en De Friesland

Gemoedsbezwaarde heeft recht op AWBZ-verstrekking

Ongezonde leegloop van Damrak

Grens volgend jaar open voor Polen

Extraatje_voor_Zalm

Ouder huis voordelig opknappen

Leegstand huursector niet uitzonderlijk hoog

Linkse leugens Kom nou, hier zijn de feiten

Makelaars moeten wel lunchen

Antispeculatiebeding botst niet met Huisvestingswet

Forse correctie Amerikaanse huizenmarkt op komst

Huizenmarkt komt rustig op stoom

Meer dan 50.000 ZZP-ers in de bouw

Omgeving meer waard dan omvang koopwoning

Satelliet vervangt bouwinspecteur

Advertenties

 

Bouwtechnisch onderzoek

Ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring

Energielabel woningen

Bouwkundige keuring

Bouwtechnische inspectie

Bouwadvies

Onderhoudsplan

Bouwkundig adviesbureau

Aankoopkeuring

Bouwkundige inspectie

Woningkeuring

Bouwkundig onderzoek

Bouwkeuringen

Bouwtechnisch onderzoek

Huis keuren

Woning keuren

Bodem onderzoek

Keuring verkoop

Technische keuring

Energielabel

Energielabel Woning

EPA

EPBD

Energielabel

energiecertificaat

energieprestatiecertificaat

energie prestatie advies

energie prestatie certificaat

Dolfijnen

afbeelding dolfijn

http://www.ribouw.nl

http://www.webspire.nl

Weblink voor herbie