Service

Homepage

Nieuwsbrief

Adverteren!?

Artikel plaatsen?

Advertenties

 

Betonrot

Onderhoudsplan

Energielabel nodig?

Bouwtechnische keuring

 

Actie: Energielabel

 

Alles over Onderhoud van de woning.

1. Wie zorgt voor het onderhoud?
Het onderhoud van de huurwoning is verdeeld tussen u als huurder en de verhuurder. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder. Het grote onderhoud, vaak aan de buitenkant, is voor rekening van de verhuurder.
In een overzicht is vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert (zie overzicht). Dit is vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen (zie Wetten en regels).
In een huurcontract kunnen geen bepalingen worden opgenomen die van bovenstaand Besluit afwijken in het nadeel van de huurder.

2. De verhuurder komt zijn verplichtingen niet na. Wat kan ik doen?
In eerste instantie neemt u contact op met de verhuurder. Het is aan te bevelen om uw onderhoudsklachten schriftelijk te melden. In redelijk overleg probeert u tot een oplossing te komen. Als deze aanpak geen bevredigend resultaat oplevert, bestaan er verschillende mogelijkheden om de verhuurder ertoe te brengen alsnog het onderhoud uit te voeren.

3. Hoe kan ik onderhoud afdwingen?

a. U kunt bij de gemeente een klacht indienen over achterstallig onderhoud.
Op grond van de Woningwet kunnen Burgemeester en Wethouders dan de verhuurder een brief (de gemeentelijke aanschrijving) sturen, waarin ze hem oproepen alsnog de reparaties of onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Doet de verhuurder dat niet, dan kan de gemeente de werkzaamheden laten verrichten. De kosten worden dan op de verhuurder verhaald.
Voor meer informatie over deze aanpak kunt u terecht bij de dienst (of afdeling)Bouw-en Woningtoezicht (of Bouwen en Wonen ) van uw gemeente.

b. U kunt een procedure bij de rechter beginnen om de verhuurder te verplichten onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
De rechter zal dan bepalen welke onderhoudswerkzaamheden de verhuurder moet verrichten. De rechter kan de verhuurder een dwangsom opleggen als de verhuurder in gebreke blijft.

c. U kunt uzelf door de rechter laten machtigen om het onderhoud of de reparaties zelf te (laten) verrichten op kosten van de verhuurder.
De rechter bepaalt dan tot welk bedrag u de gemaakte kosten met de huurprijs kunt verrekenen.

4. Kan de huurder zelf gebreken opheffen op kosten van de verhuurder als de verhuurder dit nalaat?
De verhuurder heeft de zorgplicht om gebreken aan de woning op te heffen die voor zijn rekening zijn. Als de verhuurder de gebreken die de huurder hem schriftelijk heeft gemeld, niet opheft geeft het huurrecht de huurder de mogelijkheid om dat zelf te (laten) doen. De huurder kan de kosten verhalen op de verhuurder of in mindering brengen op de huurprijs. De huurder loopt in dat geval wel het risico dat hij door de verhuurder wordt aangesproken voor wanprestatie. Uiteraard moeten de kosten wel redelijk zijn.
Al langer bestaat de mogelijkheid om, bij gebreken aan de woning, huurverlaging aan te vragen in een procedure bij de Huurcommissie. (Zie vraag 5.)
In een huurcontract kunnen geen bepalingen worden opgenomen die van bovenstaande regels afwijken in het nadeel van de huurder.

5. Kan ik huurverlaging aanvragen bij slecht onderhoud?
U kunt als huurder de Huurcommissie vragen de huur tijdelijk te verlagen, als uw woning ernstig achterstallig onderhoud of andere ernstige gebreken vertoont. U moet ernstige onderhoudsklachten eerst schriftelijk melden aan de verhuurder. Die heeft dan zes weken de tijd om de klachten te verhelpen. Als hij dat niet doet of geen afspraak met u maakt over herstelwerkzaamheden, kunt tot zes maanden na de melding bij uw verhuurder een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie.
De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken of tekortkomingen te herstellen, maar de commissie kan wel besluiten dat u een huurverlaging krijgt als de commissie de onderhoudsgebreken ernstig genoeg vindt.
De huurverlaging is tijdelijk en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u schriftelijk melding heeft gemaakt van de gebreken en geldt totdat de klachten zijn verholpen.(Meer informatie zie huurverlaging in dossier Huurcommissie )

6. Wat als de huurder z'n onderhoudsverplichting niet na komt?
Als de huurder z'n verplichtingen, wat betreft het onderhoud niet nakomt, kan de verhuurder hem schriftelijk vragen alsnog dit onderhoud uit te voeren. Daarbij moet een redelijke termijn worden aangegeven om dit te doen. Als de huurder hier niet op ingaat kan de verhuurder drie dingen doen:

Hij kan de huurovereenkomst opzeggen omdat de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder hoort te doen.
Hij kan bij de rechter een ontbinding van de huurovereenkomst vragen.
Of hij kan aan de rechter vragen dat de onderhoudswerkzaamheden alsnog door de huurder worden uitgevoerd.
Renovatie

7. Moet een huurder instemmen met een complexrenovatie?
Als de verhuurder een woningcomplex wil renoveren en daarvoor een redelijk voorstel doet, moet de huurder de verhuurder daartoe de gelegenheid geven. Met redelijk wordt bedoeld dat gelet wordt op de belangen van de verhuurder, van de huurder en die van eventuele onderhuurders. De huurder kan daarbij aanspraak maken op vermindering van de huurprijs of op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding.
Het voorstel tot renovatie moet schriftelijk worden gedaan. Onder renovatie wordt in dit verband verstaan zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging.

8. Wanneer wordt een voorstel voor renovatie redelijk geacht?
Een dergelijk voorstel wordt redelijk geacht als van tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, 70 procent of meer van de huurders met dat voorstel heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd kan binnen acht weken na de brief van de verhuurder waarin staat dat 70 procent of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd, een beslissing van de rechter vragen over de redelijkheid van het voorstel.

9. Kan de verhuurder de huur opzeggen bij renovatie?
De verhuurder behoudt daarnaast echter de mogelijkheid de huurovereenkomst op te zeggen omdat hij de woning dringend nodig heeft voor renovatie, die niet mogelijk is zolang de woning bewoond is. (Zie dossier huurovereenkomst)

Verandering aan de woning en oplevering aan einde huurovereenkomst
10. Mag de huurder zelf voorzieningen in de woning of aan de buitenkant aanbrengen?

Binnenkant woning
Voor de binnenkant van de woning geldt dat de verhuurder in ieder geval toestemming moet geven als de veranderingen niet de verhuurbaarheid van de woning schaden of niet tot een waardedaling van de woning leiden. Deze toestemming is niet nodig als het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huurovereenkomst zonder al te veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd.
Als de verhuurder geen toestemming geeft, kan de huurder aan de rechter vragen om hem te machtigen tot het aanbrengen van de veranderingen. De rechter zal in ieder geval akkoord gaan wanneer de verhuurder zijn toestemming had behoren te geven. Bijvoorbeeld in het geval van het aanpassen van de woning aan een handicap. In andere gevallen wijst hij de eis van de huurder slechts toe als de verandering noodzakelijk is voor een doelmatige gebruik van de woning door de huurder of het woongenot verhoogt en er geen belangrijke bezwaren van de kant van de verhuurder zijn die zich tegen het aanbrengen daarvan verzetten.
Ook kan de rechter voorwaarden verbinden aan de machtiging tot het aanbrengen van veranderingen. Bijvoorbeeld dat de wijzigingen aan het eind van de huurovereenkomst weer ongedaan gemaakt moeten worden. Ook kan hij op vraag van de verhuurder de huurprijs verhogen als de veranderingen daartoe aanleiding geven.

Buitenkant woning
De verhuurder kan wel weigeren om veranderingen aan de buitenkant van de woning toe te staan. Ook als het gaat om veranderingen die zonder noemenswaardige kosten kunnen worden weggenomen. Als voorbeeld geldt het plaatsen van een schotelantenne. De huurder heeft dan ook in alle gevallen altijd uitdrukkelijk toestemming van de verhuurder nodig.

11. Hoe dient de woning te worden opgeleverd bij het einde van het huurcontract?
De huurder mag bij het einde van het huurcontract de door hem aangebrachte veranderingen ongedaan maken. Daarbij moet hij ervoor zorgen dat de woning weer redelijk in overeenstemming is met de oorspronkelijke staat. Ook is het zo dat de huurder niet verplicht is geoorloofde veranderingen en toevoegingen ongedaan te maken, tenzij de rechter dat heeft bepaald.

Vergoeding
Bovendien kan de huurder voor de geoorloofde veranderingen die bij het einde van de huurovereenkomst niet ongedaan worden gemaakt, een vergoeding vragen aan de verhuurder. Als de veranderingen een waardevermeerdering van de woning betekenen kan hij eventueel via de rechter deze vergoeding afdwingen.

Opnamestaat aanwezig
Als er bij het begin van de huur een beschrijving van de woning is opgemaakt (opnamestaat), is de huurder verplicht de woning in dezelfde staat op te leveren waarin hij hem volgens de beschrijving heeft aanvaard. Uitzondering hierop zijn de veranderingen waarvoor hij toestemming heeft gekregen en hetgeen door ouderdom is teniet gegaan of beschadigd.

Geen opnamestaat
Anders is het als er geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt. In dat geval wordt de staat waarin de huurder de woning oplevert dezelfde geacht als bij het begin van het huurcontract. De verhuurder zal dan aan moeten tonen dat de huurder de woning in minder goede staat heeft opgeleverd. Dit geldt overigens niet voor huurcontracten die voor 1 augustus 2003 zijn afgesloten. In dat geval wordt geacht dat de huurder de woning in goede staat heeft ontvangen en dat hij die woning weer in die staat moet opleveren. Huurder kan wel proberen tegenbewijs te leveren. Als dat lukt mag hij de woning in de bewezen staat opleveren.

Verhuiskostenvergoeding
12. Mijn huurwoning wordt gerenoveerd en ik moet gedwongen verhuizen. Kan ik een verhuiskostenvergoeding krijgen?
Ja, als u moet verhuizen omdat uw woning gesloopt of gerenoveerd wordt, kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

13. Wanneer is er sprake van renovatie van uw woning?
Volgens de wet betekent renovatie:

Het slopen van een woning waarna op dezelfde plek een nieuwe woning wordt gebouwd, of
het gedeeltelijke vernieuwen van de woning door veranderingen aan te brengen of door de woning te vergroten.
In het algemeen kunnen we zeggen dat er voor renovatie minimaal sprake moet zijn van een vernieuwing van de woning waardoor het woongenot is verbeterd. Hoe lang de werkzaamheden duren speelt hierbij geen rol. Het kan gaan om een kleine of grote renovatie. Als er een verschil van mening is tussen de woningcorporatie en de huurder kan de rechter een uitspraak doen. Die zal dan beslissen of er sprake is van renovatie waarop de verhuiskostenregeling van toepassing is.

14. Wanneer is sprake van noodzakelijke verhuizing zoals bedoeld in de verhuiskostenregeling?
We spreken van een noodzakelijke verhuizing als de noodzaak in verband staat met de renovatie van de woning. Dat wil niet zeggen dat alleen de aard van de renovatie bepalend is of een verhuizing noodzakelijk is. Het kan voorkomen dat bepaalde renovatiewerkzaamheden niet voor iedere huurder een verhuizing noodzakelijk maakt, maar wel voor huurders waarbij op grond van bijkomende omstandigheden een noodzakelijke reden tot verhuizen bestaat.
Als de woningcorporatie bij een renovatie van mening is dat er geen noodzaak tot verhuizing bestaat, kan ze dit in het renovatievoorstel vermelden. Daarbij kan ze ook zeggen dat er daarom geen aanspraak gemaakt kan worden op de verhuiskostenvergoeding.
Als de woningcorporatie en de huurder van mening verschillen over de vraag of er een verhuiskostenvergoeding betaald moet worden, kan de rechter gevraagd worden een uitspraak te doen. De rechter bepaalt dan of er een verhuiskostenvergoeding verschuldigd is.

15. Hoeveel verhuiskostenvergoeding krijg ik dan?
Als u een zelfstandige woonruimte (dus geen kamer) huurt van een woningcorporatie krijgt u vanaf 1 juli 2005 minimaal 5.000 verhuiskostenvergoeding. Voor 1 oktober 2005 moeten corporaties (na overleg met de huurders of hun vertegenwoordigers) een reglement vaststellen waarin minimaal de hoogte van de verhuiskostenbijdragen is vastgelegd.
Als u niet huurt van een woningcorporatie (maar b.v. van een particulier of makelaar) is de vergoeding niet wettelijk bepaald. Als u geen overeenstemming bereikt met uw verhuurder over de hoogte van de vergoeding, dan kunt u naar de rechter gaan. Afhankelijk van de omstandigheden bepaalt de rechter dan de vergoeding.

16. Ik huur een kamer en ik moet deze gedwongen verlaten. Hoeveel verhuiskostenvergoeding krijg ik dan?
Dit is afhankelijk van de verhuurder. Een woningcorporatie is verplicht in zijn reglement hiervoor een bedrag op te nemen. Bij andere verhuurders moet u samen met uw verhuurder tot overeenstemming komen. Lukt dit niet, dan kunt u naar de rechter gaan. Deze bepaalt dan een vergoeding die past bij uw omstandigheden.

17. Op 1 mei 2005 heb ik van mijn corporatie gehoord dat ik per 1 oktober 2005 mijn huis uit moet omdat het gesloopt wordt. Krijg ik dan ook 5.000?
Ja, u krijgt altijd minimaal 5.000 als u na 1 juli 2005 gedwongen moet verhuizen i.v.m. renovatie of sloop. Dit geldt alleen als u een zelfstandige woonruimte huurt van een woningcorporatie.

18. Ik verhuis van een huurwoning van een woningcorporatie naar een woning van een andere verhuurder. Krijg ik dan ook 5.000 van mijn huidige verhuurder?
Ja, ook als u verhuist naar een woning van een andere verhuurder krijgt u minimaal 5.000 van uw huidige verhuurder. Dit geldt ook als u verhuist naar een koopwoning.

19.Ik verhuis tijdelijk naar een 'wisselwoning'. Hierna ga ik naar mijn nieuwe huurwoning. Krijg ik nu twee keer een verhuiskostenvergoeding van de corporatie?
Nee, als in het huurcontract van de wisselwoning duidelijk is aangegeven dat het om een wisselwoning gaat voor de duur van de renovatie van de woonruimte, is de corporatie slechts verplicht om één keer minimaal 5.000 verhuiskostenvergoeding te betalen. Dit geldt ook bij verhuizing naar een tijdelijke woning die wordt verhuurd op grond van de Leegstandwet.

20. De corporatie biedt aan om in plaats van 5.000, mijn verhuizing te regelen en mijn nieuwe woning te schilderen en te stofferen. Dit kost volgens de corporatie zeker zo'n 5.000. Mag de corporatie dit doen?
De corporatie mag dit aanbod doen. Op grond van de verhuiskostenregeling is de corporatie echter verplicht om minimaal 5.000 contant te betalen aan de huurder. U hoeft dit aanbod dus niet te accepteren en u kunt in plaats daarvan 5.000 vragen.

21. Mijn woning wordt gerenoveerd en ik krijg 1.000 van mijn gemeente. Krijg ik nu ook nog iets van de corporatie?
Ja, op basis van de verhuiskostenregeling heeft u recht op 5.000. Wel kan de corporatie haar bijdrage verlagen met het bedrag dat de gemeente bijdraagt. Gemeenten en corporaties kunnen hierover afspraken maken.

22. Ik ben vóór 1 juli 2005 verhuisd en heb een verhuiskostenvergoeding gekregen die lager was dan 5000. Kan ik nu alsnog totaal 5000 krijgen?
De verhuiskostenvergoeding van minimaal 5000 is per 1 juli vastgelegd in de regelgeving van het Besluit beheer sociale huursector. Huurders die voor 1 juli 2005 verhuisd zijn, kunnen zich hier dan ook niet op beroepen. Corporaties waren vóór 1 juli dus nog niet verplicht om een verhuiskostenvergoeding van minimaal 5000 te geven.

Bron: VROM

 

Het laatste nieuws op hoofdlijnen:

Kopersmarkt biedt kansen voor starters

Huizenmarkt houdt zich relatief goed

Woningverkoop in Nederland stijgt in Maart en April 2009

'Groen energielabel gunstig voor prijs huis'

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Wat is de betekenis van een Funderingscode?

Koper bedrijf schuift steeds meer risico's af op verkoper

De iXXiO, het eerste vrijstaande Passiefhuis voor starter in de markt

Tijdelijke verhuur koopwoning: redding in nood of financieel risico?

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Gemiddelde huurprijs in Nederland stijgt ondanks groei van het aanbod

VBO Makelaar: crisismaatregelen woningmarkt kabinet te eenzijdig

Verkoopprijs woningen blijft dalen

Daling huizenprijs versnelt

Doorgeroeste spouwankers en betonrot oorzaak vallende gevel Treublaan

VROM controleert gemeenten op gevelinspectie

Woningprijs in 2008 naar nieuwe top, transacties gedaald!

Zuka speelt met woningruil in op stagnerende woningmarkt

Self-fulfilling prophecy dreigt voor woningmarkt

Huizenkoper wacht op prijsdaling

Woningmarkt kraakt, maar vertoont stabiel karakter

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Makelaar moet duidelijk zijn over onderhoudskosten flat

Info & bestrijding houtaantastende insecten

Woningmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen

Impuls voor de energielabelsector vanuit Den Haag en Brussel.

Gemeente kan slapende VvE activeren

Checklist om functioneren VvE te benadrukken

Gemeenten naar rechter bij slecht onderhoud appartementsgebouwen

Kerstmis zonder kerstster door houtrot

Dordrecht krijgt er 500 monumenten bij

Onderhoud van appartementen afdwingbaar

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt.

Cusvellervloeren

Onrust onder huizenbezitters

Problemen rond het energielabel eindelijk opgelost.

Woning verkopen - Alles over Woning verkopen

Woning keuren - Alles over woning keuren!

Huis keuren - Alles over Huis keuren!

Grondprijzen kunnen tien procent omhoog zonder marktverstoring

Europa doet de gloeilamp in de ban

Bouwen aan vertouwen op de woningmarkt

Toolkit bestaande bouw in productie

Kopen van buitenlandse woning in crisistijd

Nieuw online programma laat mensen langer thuis wonen

Marktstrategisch concept voor ”levende” bouwwerken biedt perspectief

EK voetbal slecht voor de woningmarkt

Betaal minder belasting: verlaag je WOZ

Strengere hypotheekregels helpen woningmarkt om zeep

Bouwtechnische keuring informatie

aankoopkeuring informatie

Bouwkundige keuring informatie

De perfecte bouwtechnische keuring - Perfectkeur

Het perfecte energielabelrapport - Perfectlabel

Paniek onder makelaars over no cure no pay

Huis kopen in Turkije voorlopig onmogelijk

Huizenverkopers kiezen massaal voor nieuwe media

Betaalbaarheid huizen bereikt dieptepunt

Nederlandse huizen duurste van Europa - Buurlanden zijn een stuk goedkoper

Omkoping centraal bij vastgoedfraude

Belgische vastgoedmarkt vertraagt, maar crasht niet

Rabobank: Huizenprijzen blijven stijgen

Timmeren leer je pas op de bouw

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning

Zorgfraudeur kan erop los declareren

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Zoet u een bouwtechnische keuring?

Huizen dit jaar 15 procent duurder

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

De onaanvaardbare stilte in de bouwsector

'Speculatie drijft prijzen Amsterdamse woningen op'

Goedkeuring voor bouw kolencentrale op Maasvlakte

Locaties voor bouwtechnische keuringen!

Strukton bedenkt stad onder Amsterdam

Kwart miljoen voor bouw goedkope huizen

Tien tips om oplopende inflatie te counteren

Plan geëist voor voldoende goedkope huizen in Ede

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Koophuis voor starter nauwelijks haalbaar

Rijksbouwmeester oordeelt over bouw woontoren

Huren of kopen: de voor- en nadelen

Dronten heeft eerste koolstofbrug ter wereld

Aanval op de verkrotting

Schaarste op Veluwse woningmarkt

Duiven veroorzaken houtrot in Barneveldse kerktoren

Kempke toch weer in beeld voor bouw

Koper biedt hoger dan vraagprijs

NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

Huizenprijs daalde in februari

Opinie Renteverandering op komst

Een huis (ver)kopen: het koopcontract

Woningmarkt komt in grote problemen

Bieden op een huis, hoe gaat dat

Huizenprijs stijgt fors begin 2007

Huizen staan te lang te koop

Conclusies Eigen Huis niet correct

Een goed bouwtechnische keuring door heel nederland!

Vroeger was er meer schik op bouw

Bouwinnovaties onder de hamer

Huizenkopers zijn steeds vaker de dupe van drukke notaris.

Taxatie huis beter toelichten

Bredase huizensite (DIMO) opent aanval op klassieke makelaar

Lening voor starters die huis wilen kopen

NVM graaft graf voor haar eigen kindje Funda

Geen verder onderzoek naar machtsmisbruik NVM

Amerikaanse huizenmarkt boert verder achteruit

Meer Nederlanders wonen net over de grens

Kans van 1 op 26 op een huis in Lisserbroek.

Bouw ronddraaiend huis rotonde begint

Bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie

Betaalbaarheid woning neemt verder af

Huisjesmelker van het jaar dwarsboomt haar huurders

Site over geloven en eenheid onder christenen.

De lasten van een te duur huis

Milieuheffingen jagen woonlasten op

Huizenprijs gaat dit jaar 2007 flink stijgen

NVM: huizenmarkt start prima in 2007

Aftrek hypotheekrente blijft overeind

Bouw stuwt groei Nederlandse economie

Aannemers willen fouten in nieuwbouw terugdringen

De WOZ Het Hoe! en Wat?

Gemeentelasten in een ander daglicht

Alle informatie over energie!

FNV Bouw Afblijven van hypotheekrenteaftrek

Explosieve stijging kosten in de bouw

Polen flink actief op Engelse huizenmarkt

Tilburg bouwt goedkope huizen voor afgestudeerden

Prijzen op Belgische woningmarkt stegen ook in 2006

CDA en SP en GroenLinks willen meer betaalbare huizen

Huizen in Bloemendaal het duurst

Bangmakerij over de renteaftrek

Huizenprijs met bijna 6 procent gestegen in 2006!

Veel meer woningen verkocht

Kinderdagverblijf dicht vanwege asbest

Bouw krijgt 7 procent pas op met loonsverhogingen

Geknoei in de bouw kost miljarden

Meer huizen gedwongen verkocht met verlies

Beste idee voor eerste eigen huis levert 8.000 euro op

25.000 banen extra in de bouw

Prijzen bouw trekken flink aan

Alternatief makelaars voor beperking hypotheekaftrek

Kopen van een huis steeds moeilijker

NHG-fonds moet starter woningmarkt helpen

Moord op Van Gogh drukt huizenprijzen

Huizenkoper in de weer overspannen huizenmarkt

CPB: Lagere aftrek rente treft weinig huizen

De Starter is echt de gebeten hond

Afdingen lastiger voor huizenkoper

Amper een huurhuis gebouwd

Bijna record aanbouw nieuwe woningen

Fiscus let op winst verkoop huis

Eigen huis alleenverdieners steeds lastiger

Koper draait veelal op voor diefstal in bouw

Provincie wil geld van corporaties bouw ouderenwoningen

Starter woningmarkt opnieuw de klos

Malafide Polen overspoelen regio

Hypotheek maximaal vierenhalf 4,5 keer inkomen

Bouwinspectie blijkt gat in de markt

Stel je eigen woning samen

Lage bouwactiviteit in Kop van Noord-Holland

Dankzij Koopgarant goedkoper een eigen huis

Gemiddelde koopsom daalt in november

Groei verkochte huizen in Nederland valt tegen

NVM huizenprijzen licht gestegen

Kamer akkoord met soepeler toegang Polen in bouw

Aantal huizen in aanbouw VS november stijgt sterker dan voorzien

Kadaster voor vierde maand achter elkaar minder huizen verkocht

Column: Hypotheekverwarring

Lagere huizenprijzen compenseren voor hogere werkloosheid

Nieuwbouw valt veel duurder uit

Amsterdammers tevredener over woning en buurt

Architectuur Imposante gebouwen

CNV vreest meer ongelukken in bouw door Polen

Kraken moet ondanks 80000 lege huizen

Kopen, kopen, want we vervelen ons

CFV Investeringen van corporaties in de lift

Woningcorporaties deelname vernieuwingsoffensief Bouw

Gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Hoe verdeel je een woning na een echtscheiding

Hoe verdeel je een huis als je gaat scheiden

Deltawonen presenteert 100000 euro woning

DNB vreest negatieve gevolgen loongolf

Honderden nieuwe huizen en bedrijven

Spannend leven in bijzondere woning

Woning voor ongeveer 150000 euro

Vertrouwen in bouw aanzienlijk gestegen

Geen vrije toegang voor Polen voor 1 maart 2007

Londen dreigt New York te verdringen

Oude pandjes wijken voor nieuwbouw

Pas medische test huizenkoper vanaf kwart miljoen

Lasten huiseigenaren in Nijmegen fors omhoog

Gevelisolatie voor huizen langs spoor

Bouwverkeer rijdt illegaal door Amsterdam

Transparantie bouw bovengemiddeld

Grens voor medische test huizenkoper moet omhoog

Huiseigenaren vinden woningisolatie vaak te duur

Klusjesmarkt maakt goede kans

Onderzoek betonrot begane grondvloeren

Variobouw wint prijsvraag materiaalzuinige woningen

Breda wil energiezuinige woningen

Dan heb je wel een baan, maar nog geen huis

Amsterdam heeft 14.000 spookwoningen

Hoe eerlijk gaat het kopen van een huis via sms

Corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Omwonende vanaf het begin betrekken bij bouw

Middenbedrijf in bouw krijgt het erg moeilijk

Slecht mobiel bellen door renovatie woningen

Wat meer huizen en minder flats

Gemeente Wageningen verkoopt bijna al haar woningen

Gemeente Alphen koopt bestaande huizen op

Uitzicht op meer (nieuw)bouw voor starters

Opinie: Generatieoorlog op de woonmarkt

Huren voorlopig niet vrijgegeven

Huizenprijzen de ontwikkeling van 1995-2005

Prijsstijging op huizenmarkt zet door!

Einde van de lage rente lijkt in het zicht

Kinderen worden sneller duurder dan huizen!

Zes miljoen boze polishouders doemen op voor verzekeraars

Forse celstraf uitgesproken voor bouwfraude

Internationale bouwproductie in 2020 bijna verdubbeld

Einde aftrek hypotheekrente miljardenstrop voor bouwsector

Rotterdam pakt hypotheekfraude aan

Forse groei bouwproductie Oost-Europa

Bouw reageerde paniekerig op vermeende schaduwboekhouding

Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen

Verkopen bestaande huizen VS boven verwachting

Waar stijgen de huizenprijzen het hardst

CNV pleit voor keuze langere werkweek bouw

Ik wil er graag wonen dat is mijn belang

Schaduwboeking in bouw is nep

Weer lastenverlaging voor meeste burgers en bedrijven

De bouwbranche is het eens met kritiek op veiligheid

Twee jaar cel voor bouwfraudeur

Parkeergarage en supermarkt ontruimd na constructiefout

Huizenmarkt laat groeiverschillen zien in Oeso–landen

Woning opgebouwd uit gebruikte materialen

Scherpe luchtfotos bedienen bouw op maat

Duurzaam bouwen ingevoerd als de norm

Aantal nieuwbouwwoningen fors omhoog

Hoe complexer de bouw hoe groter meerwaarde 3D

Rare huizen voor asocialen in trek bij steden

Proef met energiebesparende bouw

Slechte coördinatie in de bouw oorzaak ongelukken

SKW Certificatie presenteert WoonKeur Bestaande Bouw

Zuid-Korea bouwt slimme huizen

Legaliseer het recreatief recreatieve wonen

Huurder moet eigen woning kunnen kopen

Nog steeds te veel late betalingen in bouwsector

Ondergrondse Bunker met plaats voor 200.000 Chinezen in Shanghai

Bouwsector opgeschrikt door nieuwe schaduwboekhouding

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bouw van een megastad nabij Paramaribo gestart

BAM verhoogt doelstelling winstmarge in 2009

Verkoop nieuwe huizen VS daalt, prijzen stijgen

De groei van de woningbouw in Nederland vlakt af

Verkopen bestaande huizen VS veren onverwacht op in oktober

Bunschoten tegen bouw 36 windmolens op kust Eemmeer

Bewoners vereniging van eigenaars willen zelf hun woningen renoveren

Suriname heeft geen geld meer voor bouw poli binnenland

Belangenclubs onderzoeken beleggingsverzekering

Doorstroming door duurdere huizen

Volgend jaar nog geen bouw voor starters

Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid

Onderzoeksraad, samenwerking in bouw ontbreekt

Jarenlange aandacht voor verstandig energieverbruik

Gemeentelijke heffingen volgens VNG alleszins redelijk

BAM Woningbouw wil 25 procent van omzet halen uit opknappen

Huizenmarkt uiteindelijk heeft de markt heeft altijd gelijk

Er lijkt zich een dipje te vormen op huizenmarkt

Bouw verdiende 15 tot 25 miljard aan fraude

Verkoop huizen lijkt moeizaam te verlopen

Koopwoningen zijn net zo betaalbaar als 20 jaar terug

Geen huizen maar wel weer werk

Niet morrelen aan hypotheekrente-aftrek

Tweederde huiseigenaren in problemen na afschaf renteaftrek

Alle partijen schieten tekort woningmarkt topic in de verkiezingsstrijd

In China kan alles ook als het onmogelijk is

Olympische Spelen 2012 - Enorme kansen voor Bouwend Nederland

Braziliaanse bouwer Moro brengt draaiende appartementen op de markt

Stijging van huizenprijs geeft het beeld vlakt af

Huizenprijzen gaan nog steeds wel flink omhoog

Alles en informatie over Onderhoud van uw woning

Fonds voor starters kan huizenprijs opdrijven

Kamerlid verzweeg kennis bouwfraude

Eigen Huis wil kooprecht voor huurders

Nieuw over het Meldpunt Bouwfouten

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Daling in nieuw verkochte huizen in VS zet door

Stukken beton vallen van gevel parkeergarage

Gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan inflatie

HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Huizen te koop onder marktprijs

Woningen gestaag meer waard

Banken rekenen te veel boete (boeterente) bij oversluiten

Jaarlijks 11 doden door koolmonoxidevergiftiging

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bos pleit voor meer huizen op platteland

Wijk met huizen zonder verwarming

Fiscus vindt meer corruptie in bouw

Woonlasten stijgen harder dan inflatie

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Woonlast soms 13 procent hoger

Oudere bouwvakker krijgt 170 procent loon

Extra belasting brengt bouw in geldnood

NMa verlaagt boetes negen bouwbedrijven

Wouter Bos doodsbang voor de Wizard of Oss

Bouw weert Marokkanen

Hardere aanpak fraude bouwers

Nieuwbouw zit in de lift

Beperk de rente-aftrek

Boemendaal is de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen

De verkoop van woningen aan huurders stagneert

Stijging starters in bouw

Eigenaren Zevenaarse huizen vinden onderzoek verzakking niet compleet

Groothandel en bouw profiteren goed van opleving

Zoekallehuizen Google van huizenmarkt

Haast met bouw voor starters

Bouw koopwoningen in economische groeigebieden

Ruimte voor huizen in Oosterland

Problemen met onderhoud Vinex-woningen afgezwakt

Meer huizen rond Amsterdam nodig

Omgevingsvergunning dringt papieren rompslomp terug

Huizen in Leiden opnieuw duurder geworden

Vocht en vochtproblemen in uw woning

Laat gezondheid geen spelbreker zijn bij koop eigen huis

Aanleg rotonde dreigt huis te halveren

VEB bouwbedrijf te goedkoop overgenomen

Huizenkoper valt op de buitenkant

Beleggingspolis raakt uit de gratie

Onderzoek advies bij hypotheek

Speurders Huizen bij vergissing te koop aangeboden

Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing

Huis kopen informatie

Huis keuren informatie

Bouw zet deeltijdwerk in tegen vergrijzing

Wanneer is een rottende manta of kwaaitaal vloer geen ernstig gebrek

Stijging index woningwaarde het Kadaster

Hogere huren treffen grote steden

Provincies dwingen bouw tot vergaande vernieuwing

Huizen staan langer te koop

Isolatietips isolatie tips met betrekking tot daken

Huizen voor senioren en starters

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

Sterke toename draadloos werken in de bouw verwacht

Grote vlucht toename bouwtechnische keuringen bij aankoop van een woning

Koopsom woningen minimaal gestegen in september

Kabinet legt regels bouw langs meetlat

Te veel woningbouw in Groene Hart

Zelf sparen voor aflossing hypotheek

Spanjaarden bouwen maar raak

Onderhoud monument is niet af te dwingen

Nieuw leven monumentale huizen

Begeleiding bij omscholing in de bouw

Wat is een woonkeurmerk bouwtechnische keuring eigenlijk

Huizen in Belgie weer stuk duurder

Illegale bouw valt reuze mee

Tweede huis, geschikt als belegging of voor de oude dag

Meer woningbouw nodig in Noord-Holland

Werkgelegenheid bouw groeit sterk

Je kunt niet alle huizen verbouwen

Strenger toezicht op bouw hoofdconstructeur terug op de bouwplaats

Wanhopig door wateroverlast en vochtproblemen

Belasting kan fors omlaag als politiek dat zou willen

Prijs van koophuizen blijft stijgen

Meer huizen verkocht zonder makelaar

Starterslening smeert de huizenmarkt

Recordaantal woningen te koop

Woningbouw groeit met tien procent

0Oost-Europese klussers goedkoper maar bij lekke dakkapel

Oneerlijke concurrentie in de woningbouw

Heipaal van piepschuim revolutie

Gevaar verkrotting nieuwe woningen valt wel mee

Met diversiteit dramatisch personeelstekort in bouw te lijf

Starterslening smeert de huizenmarkt

Alle informatie betonvloeren  

Alle informatie over appartementvloer

Bekistingsplaatvloer of Breedplaatvloer

Alle informatie over kanaalplaatvloer

Alle informatie over PS-isolatievloer

Alle informatie over ribbenvloer

Alle informatie over PS-Isolatievloer

Alle informatie over skeletplaatvloer

Gietbouw in alle bouwsectoren

Alle informatie over Isolatieplaatvloer

Alle informatie over Poly-Plaatvloer

Holle baksteenvloer elementen

Alle informatie over Manta vloeren

Alle informatie over kwaaitaal vloeren

Alle informatie over ps-funderingsbekisting

Veel onvrede over Poolse klusjesmannen

Bouw heeft grote klus aan verkrotting

Van zeepbel naar zeepbel

Fraude met taxaties

FNV Bouw Versterken weerbaarheid bouwvakkers in cao

Wet en regelgeving blijft de bouw frustreren

Veel schilders werken met gevaarlijke verf

Dekker Neerwaartse trend woningbouw gekeerd

Hypotheek hoger door fraude

Alles over platte daken

Starterslening druppel op gloeiende plaat

Stijging overtredingen illegalen in bouw

Woningmarkt wordt toegankelijker

Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart

Bouwbedrijven krijgen lagere boetes van NMa

Woningtekort houdt nog jaren aan

Niemand wil werken in de bouw

Ruim aanbod betaalbare woningen

Druk op nieuwbouwsector neemt toe

Weer vertrouwen in de bouw

Bouw-beerput gaat langzaam open

Waterschappen dragen bij aan vernieuwing bouw

Energie prestatie advies in het kort

Energiebesparing wordt nog maar mondjesmaat toegepast

Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte

Europese ontwikkelingen met betrekking tot energie EPBD

Wat is duurzame energie alle informatie

Dekker wil ministerie voor woningmarkt

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Schaduw over zonne-energie in Nederland

Tekort vaklieden en komst Polen bedreigen bouw

Schooljeugd wil niet werken in de bouw

Koper doet weer vaak hoger bod

Nieuwe overnamegolf in de bouw

Koophuis in jaar tijd 6,5 % duurder

Amerikaanse huizenmarkt vertraagt in snel tempo

Bouw op weg naar nieuwe fusiegolf

SEV houdt pleidooi voor particuliere bouw

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwkosten kunnen echt vele malen lager

Gemeenten vaak te laat met bouwvergunningen

Zeist bouwt starterwoning onder 130.000 euro

Bouw vraagt te veel rente

Kopers nieuwbouwhuis klagen over hoge grondrente

Bouwvakker wordt schaars, sector vergrijst in rap tempo

Momenteel 15.000 vacatures in de bouw

Gezamenlijk bouwen steeds populairder

Let op makelaar maakt huis groter dan het is

Minister voor de Woningmarkt

Renteaftrek huidige regeling juist heel gunstig voor lage inkomens

Zwarte lijst voor zwaar bouwverkeer

Lucratief landjepik brengt huizenmarkt in ademnood

Huizenprijs stijgt flink

IMF pak de fiscale behandeling van de woningmarkt aan

Bouw stapt langzaam af van collectieve vakantie

Bouw van jongerenwoningen stopgezet

Bouw van zorghotel in Dalfsen

Bouwstop kan leerling raken

Rechter beperkt verrekening overwerk in bouw

Soms houdt iemand een bouwtekening op zijn kop

Oplossing voor de bouw ligt in minder regels

FNV Bouw wil naast vorstverlet ook hitteverlet

Toetsing van werk door collegas in de bouwwereld

Veel interesse voor bouw van nieuwe kerncentrale

Constructiefouten vaker oorzaak instortingen

Vereniging Eigen Huis woest op De Hypotheker

Te veel instanties betrokken bij bouw

Poolse klusser ja of nee

Gekte keert terug op huizenmarkt

Postbank start makelaarsdiensten

30 procent bouwbedrijven had zwartwerkers in dienst

Aannemers ontkennen bouwfouten

Baan in bouw trekt jeugd niet

NVM maakt zich zorgen over starters huizenmarkt

Balkoninspecties in Rotterdam

Het gaan om de woonlasten, niet om hypotheekrenteaftrek

Jacht op illegale klussers

Zorgen over snelle stijging huizenprijs

Digitalisering beroert makelaarswereld

Het hoge H-woord moet eruit

Huizenmarkt wordt opnieuw krapper

Nederlandse huizenmarkt kan sterk blijven

WK-voetbal slecht voor huizenmarkt

Huizenprijzen gingen in mei door het dak

Voorkom verbouwingsellende en dramas

Huiseigenaar stemt voor aftrek rente

Een huis per uur bouwen

Nederlandse economie trekt verder aan

Rioolrecht moet flink omhoog

Stijgende materiaal- en brandstofprijzen zetten bouw onder druk

Bouw nieuwe huizen neemt vlucht

Bouw trekt heel veel kijkers

Gemiddelde koopsom woning 202.329 euro

Betaal ik ook te veel hypotheekrente ?

NHG nu in heel Nederland mogelijk

Stuntende makelaars spekken banken

Vaste klanten bij hypotheekrente duur uit

Klantgericht Bouwen biedt bouwers nieuwe diensten

2 Bloemkolen en een huis

Huizenverhuur Steenrijk

Steeds minder verhuizingen

Eigen Huis klaagt bij NMa over makelaars

Eigenaar verkoopt vaker zelf woning

Energielabel gunstig voor zuinige bouw

Huizenmarkt Oorlog om een goudmijn

New Economy 2 het monster is terug

Wrakke funderingen blijven huizen steunen

APK-keuring van huizen door Cogas scoort goed

Prijsstunter Makelaarsland vindt zichzelf heel gewoon

Veel huizen onderverzekerd bij brand

Groene Hart krijgt 1 miljard

Provisies niet in financiele bijsluiter

Supermarkt gaat huizen verkopen

Bouw nieuwe woningen neemt toe

Verkopen nieuwe huizen VS stijgen in maart

Actie voor huizen starters

Kopers kwaad op makelaars

Geen huizen maar groen

Energielabel voor gebouwen goedkoper

Dekker presenteert energielabel voor huizen

Fors meer huizen verkocht

Te veel huizen gepland in Groene Hart

Vinex-wijken leeg door scheidingen

Zware belasting bouw door regels

Lagere overdrachtsbelasting voor energiezuinige huizen

Hoge winsten behaald bij bouw woningen vinexwijk

Tijdelijke bouw moet veiliger

Tips bij de aankoop van een appartement

Veel gebouwen en huizen niet rolstoeltoegankelijk

Markt koopwoning verziekt

Wijk knapt niet op van dure huizen

Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Nooit meer schrikken van WOZ-waarde

Starter is verwend kind

Huizenbezit Afschaffen ondenkbaar

Wereldeconomie blijft groeien dankzij of ondanks huizenmarkt

Hypotheekrenteaftrek weer onder vuur

Vestia schrapt drie euro.htm

Koper kiest steeds vaker voor bouwtechnische keuring!

'Buurman' legt zijn hypotheek uit

Brussel waarschuwt weer tegen aftrek hypotheekrente

Bouwtechnische keuringen steeds vaker uitgevoerd

WOZ in De Bilt niet buitensporig hoog

Zalms ozb-blunder blijkt een boemerang

Verbouwen met een Pool

10 vragen over uw inkomstenbelasting

CDA wil fonds voor starter op woningmarkt

Een-huis-kopen-een-huis-goed-onderhouden

Start fonds om verpaupering woningen te remmen

Zoekallehuizen.nl mag aanbod makelaars tonen

Pensioenen waardevast

Postbank verhoogt hypotheekrente

Prijzenslag barst los op markt voor hypotheken

Rabobank wijzigt hypotheekrente

Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd

CZ ziekenhuis fraudeerde voor meer dan 1 miljoen

Gepensioneerden betogen tegen nieuwe zorgwet

VWS roept artsen op onverzekerden te melden

Menzis is strenger over opzeggen dan Achmea en De Friesland

Gemoedsbezwaarde heeft recht op AWBZ-verstrekking

Ongezonde leegloop van Damrak

Grens volgend jaar open voor Polen

Extraatje_voor_Zalm

Ouder huis voordelig opknappen

Leegstand huursector niet uitzonderlijk hoog

Linkse leugens Kom nou, hier zijn de feiten

Makelaars moeten wel lunchen

Antispeculatiebeding botst niet met Huisvestingswet

Forse correctie Amerikaanse huizenmarkt op komst

Huizenmarkt komt rustig op stoom

Meer dan 50.000 ZZP-ers in de bouw

Omgeving meer waard dan omvang koopwoning

Satelliet vervangt bouwinspecteur

Advertenties

 

Bouwtechnisch onderzoek

Ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring

Energielabel woningen

Bouwkundige keuring

Bouwtechnische inspectie

Bouwadvies

Onderhoudsplan

Bouwkundig adviesbureau

Aankoopkeuring

Bouwkundige inspectie

Woningkeuring

Bouwkundig onderzoek

Bouwkeuringen

Bouwtechnisch onderzoek

Huis keuren

Woning keuren

Bodem onderzoek

Keuring verkoop

Technische keuring

Energielabel

Energielabel Woning

EPA

EPBD

Energielabel

energiecertificaat

energieprestatiecertificaat

energie prestatie advies

energie prestatie certificaat

Dolfijnen

afbeelding dolfijn

http://www.ribouw.nl

http://www.webspire.nl

Weblink voor herbie