Service

Homepage

Nieuwsbrief

Adverteren!?

Artikel plaatsen?

Advertenties

 

Betonrot

Onderhoudsplan

Energielabel nodig?

Bouwtechnische keuring

 

Actie: Energielabel

 

Alle partijen schieten tekort - De woningmarkt als topic in de verkiezingsstrijd.

Beiden zijn ze ontevreden over de wijze waarop de woonconsument aan zijn trekken komt. En beiden hekelen ze het gebrek aan lef om te gaan voor een integrale oplossing van de problemen op de woningmarkt. Frank van Loon van Vereniging Eigen Huis en Mária van Veen van de Nederlandse Woonbond over de combinatie politiek en wonen in de aanloop naar de verkiezingen van 2006.

Iedere politieke partij kaart in haar verkiezingsprogramma wel onderwerpen aan die op een of andere manier betrekking hebben op de woningmarkt, constateert Frank van Loon. ‘Maar de samenhang en de integraliteit, waar Vereniging Eigen Huis en ook andere organisaties toch al geruime tijd voor pleiten, ontbreken volledig.’
Als dat al geen bewijs is van politiek opportunisme, dan is het toch in ieder geval kortzichtig te noemen. ‘Waarom? Omdat de problemen waarmee de woningmarkt op dit moment kampt behoorlijk groot zijn. Dat kan inmiddels toch niemand meer ontkennen. Het aantal instituties dat kanttekeningen plaatst bij de houdbaarheid van het systeem wat we nu in Nederland hebben neemt dan ook alleen maar toe. Er moet echt een keer goed worden gekeken naar enerzijds de mogelijkheden om het aanbod te vergroten en anderzijds de wijze waarop wij de vraag op de woningmarkt ondersteunen. Want die vraagondersteuning is buitengewoon kostbaar en niet echt effectief. Daar nemen dus steeds meer mensen stelling tegen. Wie het goed voor heeft met de woningmarkt, koerst aan op een duurzaam stabiele woningmarkt. Als je door speculatie gedreven prijsstijgingen wilt tegengaan, en tegelijkertijd wilt voorkomen dat de woningprijzen onnodig in een vrije val belanden, is het noodzakelijk dat je zorgt voor een goed functionerende markt en daar ook beleid op formuleert.’

Gebrek aan visie

Alle partijen vertonen in dat opzicht een gebrek aan visie. ‘We hebben alle programma’s beoordeeld en er is er bijvoorbeeld geen één die de fiscaliteit verbindt met het kleiner maken van de kloof tussen koop en huur. Een favoriete thema waarmee partijen zich wél willen onderscheiden zijn de starters. En dat is overigens ook terecht. Ander terugkerend thema is het opvoeren van de nieuwbouwproductie, wat voor ons ook een buitengewoon belangrijk punt is. Als het gaat om de fiscaliteit, inclusief de hypotheekrenteaftrek, houdt een aantal partijen vast aan de huidige status quo en wil een aantal andere partijen experimenteren met aanpassing van het systeem, bijvoorbeeld door maximering van de aftrek. Maar al die voorstellen maken nergens onderdeel uit van een integrale visie op de woningmarkt. Er liggen argumenten aan ten grondslag als rechtvaardigheid en herverdeling van inkomen maar dat heeft allemaal niets met de woningmarkt te maken. En dat is gewoon slecht.’

Natuurlijk zijn er ook positieve kanttekeningen te plaatsen. ‘Wat er bijvoorbeeld uitspringt, in ieder geval bij de grote partijen, is de urgentie die ze zien in het stimuleren van de kwaliteit van wijken. Daar zijn wij het buitengewoon mee eens. En een opvallend punt bij de PvdA, waar we ook positief tegenover staan, is dat deze partij de grondpolitiek wil vernieuwen en in dat kader onder andere denkt aan het afschaffen van het zelfrealisatiebeginsel. De PvdA gaat daar veel verder in dan andere partijen, ook met als doel om de keuzevrijheid van mensen te vergroten en ze in staat te stellen zelf te bouwen. De VVD signaleert dat ook, maar komt niet verder dan die constatering. Wij vinden dat je alleen verder komt met particulier opdrachtgeverschap als je de markt anders ordent. En de PvdA is de enige partij die daar serieus werk van maakt en een oplossingsrichting kiest die op termijn wel eens zou kunnen gaan werken.’

Programma-analyse

De vraag is hoe de gemiddelde eigenaar-bewoner op basis van de verkiezingsprogramma’s nu kan bepalen welke partij voor hem het beste is. Van Loon: ‘We proberen onze leden daarbij te helpen. Op een speciaal deel van onze website (www.eigenhuis.nl/verkiezingen2006) staat alle informatie verzameld over wat de politieke partijen te melden hebben over de woningmarkt. We hebben de diverse verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zelf beoordeeld op zeven thema’s die voor ons van wezenlijk belang zijn. En per eind oktober is er op de site een stemwijzer te vinden, waar de kiezer zijn eigen voorkeuren op deze zeven thema’s kan vergelijken met de standpunten van de politieke partijen.’

Het zijn wat de Vereniging Eigen Huis omschrijft als ‘bouwstenen voor een duurzame en goed functionerende woningmarkt’. Dan gaat het in de eerste plaats om beheersbare woonlasten. De woonlasten van huiseigenaren mogen niet plotseling stijgen door fiscale maatregelen. De hypotheekrenteaftrek mag niet ondoordacht worden beperkt en al helemaal niet verdwijnen. Een eventuele aanpassing van de renteaftrek is alleen denkbaar als het negatieve effect van een dergelijke ingreep wordt gecompenseerd door verlaging van andere belastingen die zijn verbonden aan het eigenwoningbezit.
De tweede bouwsteen is een eerlijk grondbeleid. De overheid moet onder meer zorgen voor voldoende en betaalbare bouwgrond, vooral voor particulieren die een kavel willen kopen om een eigen huis te kunnen bouwen, de bouwproductie stimuleren door een concurrerende grondprijs af te dwingen, grondspeculatie tegengaan door onafhankelijk toezicht in te stellen, en het aanbod van bouwgrond inzichtelijk maken met een Kavelbank die voor iedereen te raadplegen is.
Ten derde moet de nieuwbouwproductie worden gestimuleerd. Het tempo kan worden versneld door het inperken van regelgeving, het versnellen van procedures en de terugdringing van bouwbureaucratie. De prijs/kwaliteitsverhouding van nieuwbouwwoningen moet worden verbeterd door meer concurrentie tussen bouwers. En de kosten van advies en bouwbegeleiding moeten bij particulier opdrachtgeverschap fiscaal aftrekbaar worden gemaakt.

Vierde bouwsteen: bescherm de waarde van het eigen huis. Door de juiste nieuwbouwwoningen te bouwen, door een krachtige stimulans te geven aan de stedelijke vernieuwing, door woningbouwcorporaties te verplichten een veel groter aantal huurwoningen aan hun huurders te verkopen, en door onderhoud en verbetering van de eigen woning te stimuleren. ‘Erken de waarde van het eigenwoningbezit voor de samenleving en het individu, waardoor stimulering van het eigenwoningbezit gerechtvaardigd blijft’, aldus de Vereniging Eigen Huis.

Andere bouwstenen zijn meer zeggenschap voor (aspirant)woningbezitters, het wegnemen van de drempels voor koopstarters en het stimuleren van energiebesparende maatregelen.


Schuttersputje

‘We hebben deze bouwstenen van tevoren aan de politieke partijen meegegeven, met de mededeling: daar gaan wij de programma’s op toetsen. Met daaraan gekoppeld de vraag: kom nu eens met een samenhangend plan waar de burger vertrouwen aan kan ontlenen. Maar het resultaat van die exercitie kan toch wel als zeer teleurstellend worden getypeerd. Er wordt een aantal krenten uit de pap gepikt, die politiek goed uitkomen. Maar om echt een slag te kunnen maken, zijn er ook ingrepen nodig die bij sommige groepen van kiezers misschien niet even goed worden ontvangen. En daar zijn ze maar wat bang voor. Het dichten van de kloof tussen huren en kopen is een van de drie pijlers in de woonvisie van minister Dekker. Een prangend probleem dat moet worden opgelost. Als je dan vervolgens kijkt wat daarvan overblijft in de partijprogramma’s en wat de bereidheid is om op dat dossier richting te kiezen, kun je niet anders dan concluderen dat men er liever met een hele grote boog omheen gaat. Alle partijen, en dat geldt dus ook voor eigenaar-bewoners en huurders, zullen toch echt uit hun schuttersputjes moeten komen en bereidheid moeten tonen om samen te kijken hoe we tot een systeem kunnen komen dat effectiever is en misschien ook wel goedkoper kan. We weten allemaal dat daar volop mogelijkheden toe zijn. De bereidheid bij instituties om uit dat schuttersputje te komen neemt ook toe. Maar dat wordt politiek absoluut niet opgepikt. Dus wat dat betreft lopen de belangenorganisaties voorop.’

Vereniging Eigen Huis was bijvoorbeeld een van de eerste die zo openlijk de hypotheekrenteaftrek ter discussie stelde. ‘Let wel: wij pleiten nadrukkelijk niet voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Maar wij realiseren ons wel donders goed dat je daarover moet durven praten als je streeft naar een goed woningmarktbeleid, dat kansen biedt voor iedereen en waardebehoud en betaalbaarheid op de langere termijn garandeert. Overdrachtsbelasting is bijvoorbeeld de verhuisboete bij uitstek die de hele markt frustreert. Maar als je stelt dat die weg moet, is het niet meer dan logisch om ook aan het systeem van de hypotheekrenteaftrek te sleutelen. We hebben wel ideeën hoe je het systeem veel beter kunt laten functioneren.’ Ook voor de discussie daarover is een aparte website ingericht: www.eigenhuis.nl/hypotheekrenteaftrek.


Verhuisbeweging

Van Loon vervolgt: ‘De uitdaging voor de overheid is eigenlijk om een woningmarkt te creëren waarbij het aantal kooptransacties in de bestaande bouw, dat nu op 200.000 per jaar ligt, binnen vier jaar op te krikken naar 300.000. Als je die beweging erin krijgt, is dat goed voor alles en iedereen: de mensen, de economie en de mobiliteit. Denk bovendien ook aan het natuurlijk momentum voor energiebesparende maatregelen. De overheid komt binnenkort met een megaplan, waarmee zij energiebesparing veel grootser wil aanpakken. Dat zal een van de kernpunten zijn bij de formatie en bij de formulering van het Regeerakkoord. En hét moment om dat soort zaken op de agenda te krijgen bij de individuele woningbezitter, is het verhuismoment. Als je er dus in slaagt om het aantal verhuisbewegingen naar 300.000 op te krikken, heb je enorm veel gewonnen. En hoe meer wij erover praten – want we zijn het afgelopen jaar buitengewoon actief geweest op dit dossier – hoe meer we erachter komen dat het wel degelijk mogelijk is om een grote sprong voorwaarts te maken. Ook al betekent het dat niet iedereen houdt wat hij nu heeft. Maar als we hierdoor als samenleving erop vooruitgaan, moet je als politiek ook je verantwoordelijkheid nemen. En dat is wat ik mis. Ik mis het lef, de sense of urgency en het leiderschap om verantwoordelijkheid te nemen voor een woningmarkt die nu het gevaar loopt om door een ongelukkige samenloop van omstandigheden jarenlang in een zwart gat te vallen.’

Frank van Loon weet dat hij niet alleen staat. ‘Er zal een breed gedragen appèl worden gericht aan de formateur om de problemen die er op de woningmarkt zijn via een stevige adviescommissie op te lossen. Onze oproep is om een minister van de woningmarkt aan te wijzen, die over de grenzen van de traditionele beleidsterreinen heen beleid kan formuleren dat écht integraal is en staat als een huis.’

Ongelijke behandeling

Ook Mária van Veen is ronduit kritisch over de verkiezingsprogramma’s. Nu is zij nog directeur van de Nederlandse Woonbond, maar als het allemaal goed verloopt zal Van Veen na de verkiezingen lid worden van de Tweede Kamer voor GroenLinks. In die positie zal ze dus alle gelegenheid hebben om het gebrek aan durf en visie bij de politiek aan de kaak te stellen. Want ook de Woonbond vindt dat het daar op dit moment aan ontbreekt.

‘Als we even puur naar het belang van hurend Nederland kijken, dan zou het een goede zaak zijn als de PvdA in het kabinet komt. Deze partij spreekt zich heel duidelijk uit voor het terugdraaien van de plannen van voormalig minister Dekker voor de huurliberalisatie. Daar zijn de huurders zeer massaal tegen te hoop gelopen. En niet alleen de huurders, maar alle organisaties die ook huurders in hun achterban hebben. Van de vakcentrales en de ouderenorganisaties tot en met de studentenbeweging. Huurders vinden het vreemd dat de minister praat over de woningmarkt als vertrouwensmarkt, maar dat kennelijk alleen van toepassing verklaart voor de eigenaar-bewoner en niet voor de huurder. Dat is de afgelopen drie jaar wel duidelijk geworden. Huurders hebben er daarom belang bij dat er een nieuw kabinet komt, waarvan ten minste een deel zich realiseert dat de huurliberalisatie van tafel moet en dat we toe moeten naar een inflatievolgend huurbeleid.’

Een kabinet bovendien dat de eerste stappen zet in de richting van het opheffen van de benadeling van huurders ten opzichte van eigenaar-bewoners. ‘Waarom? Omdat de huidige ongelijke behandeling ernstige gevolgen heeft voor de koopkracht van huurders. Je kunt zien dat de nettohuurquote van huurders blijft oplopen, terwijl daar bij eigenaar-bewoners geen sprake van is. Met uitzondering van de starters. In de koopsector duikelt de woonquote naar beneden naarmate men langer eigenaar-bewoner is. Dank je wel overheid, dat je op die manier de burger ongelijk behandelt. Dat zijn hele wezenlijke onderwerpen, die alleen aan de orde zullen komen als de PvdA in de volgende regering zit.’


Integraal bekijken

Van Veen weet als geen ander dat de discussie over huurliberalisatie is gevoerd tegen de achtergrond van een disfunctionerende huursector. Huurliberalisatie brengt de markt in beweging, zo luidde de stelling, omdat met name de hogere inkomens worden gestimuleerd om door te stromen, waardoor meer ruimte aan de onderkant van de markt ontstaat voor de huisvesting van de lagere inkomens. ‘Maar – in die zin zijn de Woonbond en de Vereniging Eigen Huis het roerend met elkaar eens – dat probleem had dus bij uitstek integraal bekeken moeten worden. En niet zoals nu is gebeurd alleen in relatie tot de huurwoningmarkt. Bij die discussie had bijvoorbeeld het effect moeten worden betrokken van een ongeremde hypotheekrenteaftrek in de koopsector op wat er in de huursector gebeurt. De hypotheekrenteaftrek drijft de koopprijzen op, waardoor de kloof tussen huur en koop alleen maar toeneemt. Het is in zo’n situatie niet logisch dat de minister van VROM dan zegt: de prijzen in de huursector moeten omhoog. Want ze zou eigenlijk moeten zeggen: hoe gaan we ervoor zorgen dat die koopprijzen weer reëel worden? Hoe krijgen we de gebakken lucht uit de koopeconomie? Welke maatregelen kunnen we nemen om die canyon - het is namelijk geen kloof maar een canyon – tussen de koop- en de huurwoningmarkt te overbruggen? Ik kan in ieder geval niet inzien hoe het ingrijpen in de contracten van zittende huurders en het nog verder verhogen van de huren daar een bijdrage aan kan leveren. Moet je de huren verhogen, zodat de huurquote oploopt en huren onbetaalbaar wordt, alleen maar om verhuurders te prikkelen om te investeren in nieuwbouw? Laat me niet lachen! Vraag een willekeurige corporatiedirecteur of er een samenhang is tussen de huurstijging en zijn investeringsprogramma. Hij lacht je midden in je gezicht uit. Daar heeft nooit een samenhang tussen bestaan. Wat is dat voor crazy politiek?! Het is simpelweg een gezochte manier geweest om de huren te kunnen verhogen.’

Dat de woningmarkt niet naar behoren functioneert is heel wat anders. ‘Ook wij zien dat de doorstroming stagneert. Niemand verhuist meer naar een andere woning. Maar de huidige maatregelen in de huursector leiden er juist toe dat mensen blijven zitten waar ze zitten. Mensen gaan niet meer verhuizen, want ze zijn niet zeker in welke situatie ze vervolgens terechtkomen. Ook dáárom is het van belang dat de plannen voor die huurliberalisatie worden teruggedraaid. Huurders hebben er op dit moment slapeloze nachten van. We hebben een zwartboek overhandigd aan de minister, waaruit blijkt dat die zorg over het huren allang niet meer alleen bij mensen met een laag inkomen leeft. Modale gezinnen komen ook steeds meer in de problemen. Er wordt bezuinigd op de huurtoeslag, de huren worden verhoogd, waardoor de huurquote op kan lopen tot ver boven de 40 procent van het netto-inkomen. Veel mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Ruim een miljoen huishoudens die huurtoeslag ontvangen zitten op dit moment in de problemen of dreigen daarin te komen. Maar ook de 600.000 huishoudens waarvan het inkomen nét te hoog is om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, raken in de knel door de stijgende huren. Dat is toch niet gering. Dan denk ik: hallo, politiek. Dat zijn wel je kiezers.’


Blinde vlek

Van Veen vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig politieke aandacht is voor het wonen. ‘Temeer omdat wonen een van de vijf belangrijkste items was bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Ik had verwacht dat daarvan wel iets in de verkiezingsprogramma’s zou doorklinken. Wezenlijk is dat de problemen van de huur- en de koopsector in samenhang worden bezien en dat daar ook in samenhang maatregelen voor worden getroffen. Maar geen enkel verkiezingsprogramma heeft dat in zich. Het is toch een soort blinde vlek voor integraliteit. In alle programma’s domineert de startersproblematiek. En die wijten ze vooral aan te hoge koopprijzen en gebrek aan aanbod. Maar de onderliggende oorzaken van dit probleem hebben ze onvoldoende in de gaten.’

Ook de Woonbond vindt dat een versnelling van de bouwproductie prioriteit moet krijgen. ‘Maar dan wel op de vraag gericht. Want die omslag is nog niet gemaakt. We zitten nog steeds met de nasleep van het klimaat dat de afgelopen jaren heerste, en waarin de nadruk lag op de productie van dure koop- en dure huurwoningen. In plaats van dat er voor alle prijsklassen werd gebouwd: goedkoop, betaalbaar, middelduur en duur, zowel in huur als in koop.’

Het argument dat er nu al veel te veel goedkope woningen zijn, werpt Van Veen verre van zich. ‘Kijk nu toch eens wat er gesloopt wordt en wat er verkocht wordt. De goedkope woningvoorraad krimpt alleen maar, terwijl de behoefte aan goedkope woningen de afgelopen jaren juist fors is toegenomen. Dat heeft alles te maken met de slechte economische situatie waarin we terecht zijn gekomen, en het feit dat veel mensen de recessie niet of nauwelijks te boven zijn. Het feit dat er veel teveel goedkope huurwoningen zouden zijn is gewoon een onzinverhaal. De gemiddelde huurder is dik een kwart van zijn inkomen aan de huur kwijt. Dan vraag ik me af: waar zitten dan die veel te goedkope huurwoningen? Ruim een miljoen huishoudens is afhankelijk van de huurtoeslag. En dat aantal zou wel eens kunnen gaan toenemen tot 1,5 miljoen. Dat zijn dus huishoudens, die met hun inkomen geen woning op deze markt kunnen vinden zonder een beroep te moeten doen op huurtoeslag. Dus: hoezo veel te veel goedkope huurwoningen? Je zult dus ook in de segmenten goedkoop en betaalbaar veel meer moeten toevoegen. Let wel: ook. En vooral niet meer alleen bouwen op basis van de doorstromingstheorie die stelt dat, als je maar ergens een hele dure koopwoning neerzet, er vanzelf aan het eind van de verhuisketen een betaalbare woning voor een starter of een huishouden met een laag inkomen beschikbaar komt. Want dat is de grootst mogelijke onzin.’

Eric Harms is freelance journalist op het gebied van vastgoed


Bron: Real Estate Magazine

 

Het laatste nieuws op hoofdlijnen:

Kopersmarkt biedt kansen voor starters

Huizenmarkt houdt zich relatief goed

Woningverkoop in Nederland stijgt in Maart en April 2009

'Groen energielabel gunstig voor prijs huis'

Kabinet doet weinig voor eigenwoningbezitters

Wat is de betekenis van een Funderingscode?

Koper bedrijf schuift steeds meer risico's af op verkoper

De iXXiO, het eerste vrijstaande Passiefhuis voor starter in de markt

Tijdelijke verhuur koopwoning: redding in nood of financieel risico?

Hypotheekverstrekkers moeten verantwoordelijkheid nemen

Gemiddelde huurprijs in Nederland stijgt ondanks groei van het aanbod

VBO Makelaar: crisismaatregelen woningmarkt kabinet te eenzijdig

Verkoopprijs woningen blijft dalen

Daling huizenprijs versnelt

Doorgeroeste spouwankers en betonrot oorzaak vallende gevel Treublaan

VROM controleert gemeenten op gevelinspectie

Woningprijs in 2008 naar nieuwe top, transacties gedaald!

Zuka speelt met woningruil in op stagnerende woningmarkt

Self-fulfilling prophecy dreigt voor woningmarkt

Huizenkoper wacht op prijsdaling

Woningmarkt kraakt, maar vertoont stabiel karakter

Hoe herkent u een vochtprobleem?!

Makelaar moet duidelijk zijn over onderhoudskosten flat

Info & bestrijding houtaantastende insecten

Woningmarkt in zeer zwaar weer terechtgekomen

Impuls voor de energielabelsector vanuit Den Haag en Brussel.

Gemeente kan slapende VvE activeren

Checklist om functioneren VvE te benadrukken

Gemeenten naar rechter bij slecht onderhoud appartementsgebouwen

Kerstmis zonder kerstster door houtrot

Dordrecht krijgt er 500 monumenten bij

Onderhoud van appartementen afdwingbaar

Goedkope woningen komen maar zelden op de markt.

Cusvellervloeren

Onrust onder huizenbezitters

Problemen rond het energielabel eindelijk opgelost.

Woning verkopen - Alles over Woning verkopen

Woning keuren - Alles over woning keuren!

Huis keuren - Alles over Huis keuren!

Grondprijzen kunnen tien procent omhoog zonder marktverstoring

Europa doet de gloeilamp in de ban

Bouwen aan vertouwen op de woningmarkt

Toolkit bestaande bouw in productie

Kopen van buitenlandse woning in crisistijd

Nieuw online programma laat mensen langer thuis wonen

Marktstrategisch concept voor ”levende” bouwwerken biedt perspectief

EK voetbal slecht voor de woningmarkt

Betaal minder belasting: verlaag je WOZ

Strengere hypotheekregels helpen woningmarkt om zeep

Bouwtechnische keuring informatie

aankoopkeuring informatie

Bouwkundige keuring informatie

De perfecte bouwtechnische keuring - Perfectkeur

Het perfecte energielabelrapport - Perfectlabel

Paniek onder makelaars over no cure no pay

Huis kopen in Turkije voorlopig onmogelijk

Huizenverkopers kiezen massaal voor nieuwe media

Betaalbaarheid huizen bereikt dieptepunt

Nederlandse huizen duurste van Europa - Buurlanden zijn een stuk goedkoper

Omkoping centraal bij vastgoedfraude

Belgische vastgoedmarkt vertraagt, maar crasht niet

Rabobank: Huizenprijzen blijven stijgen

Timmeren leer je pas op de bouw

Huizenkopers vragen niet naar energiezuinigheid nieuwe woning

Zorgfraudeur kan erop los declareren

Burgemeester van Assen is af en toe de weg kwijt

Zoet u een bouwtechnische keuring?

Huizen dit jaar 15 procent duurder

Nieuwe Haagse regels moet nieuwbouw versnellen

De onaanvaardbare stilte in de bouwsector

'Speculatie drijft prijzen Amsterdamse woningen op'

Goedkeuring voor bouw kolencentrale op Maasvlakte

Locaties voor bouwtechnische keuringen!

Strukton bedenkt stad onder Amsterdam

Kwart miljoen voor bouw goedkope huizen

Tien tips om oplopende inflatie te counteren

Plan geëist voor voldoende goedkope huizen in Ede

Woningbouw-vereniging pleit voor vrije woningmarkt sociale huurwoningen

Koophuis voor starter nauwelijks haalbaar

Rijksbouwmeester oordeelt over bouw woontoren

Huren of kopen: de voor- en nadelen

Dronten heeft eerste koolstofbrug ter wereld

Aanval op de verkrotting

Schaarste op Veluwse woningmarkt

Duiven veroorzaken houtrot in Barneveldse kerktoren

Kempke toch weer in beeld voor bouw

Koper biedt hoger dan vraagprijs

NVM: Hier geen Amerikaanse toestanden

Huizenprijs daalde in februari

Opinie Renteverandering op komst

Een huis (ver)kopen: het koopcontract

Woningmarkt komt in grote problemen

Bieden op een huis, hoe gaat dat

Huizenprijs stijgt fors begin 2007

Huizen staan te lang te koop

Conclusies Eigen Huis niet correct

Een goed bouwtechnische keuring door heel nederland!

Vroeger was er meer schik op bouw

Bouwinnovaties onder de hamer

Huizenkopers zijn steeds vaker de dupe van drukke notaris.

Taxatie huis beter toelichten

Bredase huizensite (DIMO) opent aanval op klassieke makelaar

Lening voor starters die huis wilen kopen

NVM graaft graf voor haar eigen kindje Funda

Geen verder onderzoek naar machtsmisbruik NVM

Amerikaanse huizenmarkt boert verder achteruit

Meer Nederlanders wonen net over de grens

Kans van 1 op 26 op een huis in Lisserbroek.

Bouw ronddraaiend huis rotonde begint

Bezwaar maken tegen de WOZ-taxatie

Betaalbaarheid woning neemt verder af

Huisjesmelker van het jaar dwarsboomt haar huurders

Site over geloven en eenheid onder christenen.

De lasten van een te duur huis

Milieuheffingen jagen woonlasten op

Huizenprijs gaat dit jaar 2007 flink stijgen

NVM: huizenmarkt start prima in 2007

Aftrek hypotheekrente blijft overeind

Bouw stuwt groei Nederlandse economie

Aannemers willen fouten in nieuwbouw terugdringen

De WOZ Het Hoe! en Wat?

Gemeentelasten in een ander daglicht

Alle informatie over energie!

FNV Bouw Afblijven van hypotheekrenteaftrek

Explosieve stijging kosten in de bouw

Polen flink actief op Engelse huizenmarkt

Tilburg bouwt goedkope huizen voor afgestudeerden

Prijzen op Belgische woningmarkt stegen ook in 2006

CDA en SP en GroenLinks willen meer betaalbare huizen

Huizen in Bloemendaal het duurst

Bangmakerij over de renteaftrek

Huizenprijs met bijna 6 procent gestegen in 2006!

Veel meer woningen verkocht

Kinderdagverblijf dicht vanwege asbest

Bouw krijgt 7 procent pas op met loonsverhogingen

Geknoei in de bouw kost miljarden

Meer huizen gedwongen verkocht met verlies

Beste idee voor eerste eigen huis levert 8.000 euro op

25.000 banen extra in de bouw

Prijzen bouw trekken flink aan

Alternatief makelaars voor beperking hypotheekaftrek

Kopen van een huis steeds moeilijker

NHG-fonds moet starter woningmarkt helpen

Moord op Van Gogh drukt huizenprijzen

Huizenkoper in de weer overspannen huizenmarkt

CPB: Lagere aftrek rente treft weinig huizen

De Starter is echt de gebeten hond

Afdingen lastiger voor huizenkoper

Amper een huurhuis gebouwd

Bijna record aanbouw nieuwe woningen

Fiscus let op winst verkoop huis

Eigen huis alleenverdieners steeds lastiger

Koper draait veelal op voor diefstal in bouw

Provincie wil geld van corporaties bouw ouderenwoningen

Starter woningmarkt opnieuw de klos

Malafide Polen overspoelen regio

Hypotheek maximaal vierenhalf 4,5 keer inkomen

Bouwinspectie blijkt gat in de markt

Stel je eigen woning samen

Lage bouwactiviteit in Kop van Noord-Holland

Dankzij Koopgarant goedkoper een eigen huis

Gemiddelde koopsom daalt in november

Groei verkochte huizen in Nederland valt tegen

NVM huizenprijzen licht gestegen

Kamer akkoord met soepeler toegang Polen in bouw

Aantal huizen in aanbouw VS november stijgt sterker dan voorzien

Kadaster voor vierde maand achter elkaar minder huizen verkocht

Column: Hypotheekverwarring

Lagere huizenprijzen compenseren voor hogere werkloosheid

Nieuwbouw valt veel duurder uit

Amsterdammers tevredener over woning en buurt

Architectuur Imposante gebouwen

CNV vreest meer ongelukken in bouw door Polen

Kraken moet ondanks 80000 lege huizen

Kopen, kopen, want we vervelen ons

CFV Investeringen van corporaties in de lift

Woningcorporaties deelname vernieuwingsoffensief Bouw

Gemeenten gaan vernieuwing bouw stimuleren

Hoe verdeel je een woning na een echtscheiding

Hoe verdeel je een huis als je gaat scheiden

Deltawonen presenteert 100000 euro woning

DNB vreest negatieve gevolgen loongolf

Honderden nieuwe huizen en bedrijven

Spannend leven in bijzondere woning

Woning voor ongeveer 150000 euro

Vertrouwen in bouw aanzienlijk gestegen

Geen vrije toegang voor Polen voor 1 maart 2007

Londen dreigt New York te verdringen

Oude pandjes wijken voor nieuwbouw

Pas medische test huizenkoper vanaf kwart miljoen

Lasten huiseigenaren in Nijmegen fors omhoog

Gevelisolatie voor huizen langs spoor

Bouwverkeer rijdt illegaal door Amsterdam

Transparantie bouw bovengemiddeld

Grens voor medische test huizenkoper moet omhoog

Huiseigenaren vinden woningisolatie vaak te duur

Klusjesmarkt maakt goede kans

Onderzoek betonrot begane grondvloeren

Variobouw wint prijsvraag materiaalzuinige woningen

Breda wil energiezuinige woningen

Dan heb je wel een baan, maar nog geen huis

Amsterdam heeft 14.000 spookwoningen

Hoe eerlijk gaat het kopen van een huis via sms

Corporaties bouwen genoeg huurwoningen

Omwonende vanaf het begin betrekken bij bouw

Middenbedrijf in bouw krijgt het erg moeilijk

Slecht mobiel bellen door renovatie woningen

Wat meer huizen en minder flats

Gemeente Wageningen verkoopt bijna al haar woningen

Gemeente Alphen koopt bestaande huizen op

Uitzicht op meer (nieuw)bouw voor starters

Opinie: Generatieoorlog op de woonmarkt

Huren voorlopig niet vrijgegeven

Huizenprijzen de ontwikkeling van 1995-2005

Prijsstijging op huizenmarkt zet door!

Einde van de lage rente lijkt in het zicht

Kinderen worden sneller duurder dan huizen!

Zes miljoen boze polishouders doemen op voor verzekeraars

Forse celstraf uitgesproken voor bouwfraude

Internationale bouwproductie in 2020 bijna verdubbeld

Einde aftrek hypotheekrente miljardenstrop voor bouwsector

Rotterdam pakt hypotheekfraude aan

Forse groei bouwproductie Oost-Europa

Bouw reageerde paniekerig op vermeende schaduwboekhouding

Miljoenenwinst bij doorverkoop veilingwoningen

Verkopen bestaande huizen VS boven verwachting

Waar stijgen de huizenprijzen het hardst

CNV pleit voor keuze langere werkweek bouw

Ik wil er graag wonen dat is mijn belang

Schaduwboeking in bouw is nep

Weer lastenverlaging voor meeste burgers en bedrijven

De bouwbranche is het eens met kritiek op veiligheid

Twee jaar cel voor bouwfraudeur

Parkeergarage en supermarkt ontruimd na constructiefout

Huizenmarkt laat groeiverschillen zien in Oeso–landen

Woning opgebouwd uit gebruikte materialen

Scherpe luchtfotos bedienen bouw op maat

Duurzaam bouwen ingevoerd als de norm

Aantal nieuwbouwwoningen fors omhoog

Hoe complexer de bouw hoe groter meerwaarde 3D

Rare huizen voor asocialen in trek bij steden

Proef met energiebesparende bouw

Slechte coördinatie in de bouw oorzaak ongelukken

SKW Certificatie presenteert WoonKeur Bestaande Bouw

Zuid-Korea bouwt slimme huizen

Legaliseer het recreatief recreatieve wonen

Huurder moet eigen woning kunnen kopen

Nog steeds te veel late betalingen in bouwsector

Ondergrondse Bunker met plaats voor 200.000 Chinezen in Shanghai

Bouwsector opgeschrikt door nieuwe schaduwboekhouding

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bouw van een megastad nabij Paramaribo gestart

BAM verhoogt doelstelling winstmarge in 2009

Verkoop nieuwe huizen VS daalt, prijzen stijgen

De groei van de woningbouw in Nederland vlakt af

Verkopen bestaande huizen VS veren onverwacht op in oktober

Bunschoten tegen bouw 36 windmolens op kust Eemmeer

Bewoners vereniging van eigenaars willen zelf hun woningen renoveren

Suriname heeft geen geld meer voor bouw poli binnenland

Belangenclubs onderzoeken beleggingsverzekering

Doorstroming door duurdere huizen

Volgend jaar nog geen bouw voor starters

Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid

Onderzoeksraad, samenwerking in bouw ontbreekt

Jarenlange aandacht voor verstandig energieverbruik

Gemeentelijke heffingen volgens VNG alleszins redelijk

BAM Woningbouw wil 25 procent van omzet halen uit opknappen

Huizenmarkt uiteindelijk heeft de markt heeft altijd gelijk

Er lijkt zich een dipje te vormen op huizenmarkt

Bouw verdiende 15 tot 25 miljard aan fraude

Verkoop huizen lijkt moeizaam te verlopen

Koopwoningen zijn net zo betaalbaar als 20 jaar terug

Geen huizen maar wel weer werk

Niet morrelen aan hypotheekrente-aftrek

Tweederde huiseigenaren in problemen na afschaf renteaftrek

Alle partijen schieten tekort woningmarkt topic in de verkiezingsstrijd

In China kan alles ook als het onmogelijk is

Olympische Spelen 2012 - Enorme kansen voor Bouwend Nederland

Braziliaanse bouwer Moro brengt draaiende appartementen op de markt

Stijging van huizenprijs geeft het beeld vlakt af

Huizenprijzen gaan nog steeds wel flink omhoog

Alles en informatie over Onderhoud van uw woning

Fonds voor starters kan huizenprijs opdrijven

Kamerlid verzweeg kennis bouwfraude

Eigen Huis wil kooprecht voor huurders

Nieuw over het Meldpunt Bouwfouten

Wethouders pleiten voor woningbouw starters

Daling in nieuw verkochte huizen in VS zet door

Stukken beton vallen van gevel parkeergarage

Gemeentelijke woonlasten stijgen harder dan inflatie

HRA plan SP gooit woningmarkt definitief op slot

Huizen te koop onder marktprijs

Woningen gestaag meer waard

Banken rekenen te veel boete (boeterente) bij oversluiten

Jaarlijks 11 doden door koolmonoxidevergiftiging

Energielastenverlager maakt besparing van 800 euro mogelijk

Bos pleit voor meer huizen op platteland

Wijk met huizen zonder verwarming

Fiscus vindt meer corruptie in bouw

Woonlasten stijgen harder dan inflatie

Woonlasten dalen het sterkst in Ommen

Woonlast soms 13 procent hoger

Oudere bouwvakker krijgt 170 procent loon

Extra belasting brengt bouw in geldnood

NMa verlaagt boetes negen bouwbedrijven

Wouter Bos doodsbang voor de Wizard of Oss

Bouw weert Marokkanen

Hardere aanpak fraude bouwers

Nieuwbouw zit in de lift

Beperk de rente-aftrek

Boemendaal is de duurste gemeente in Nederland om een huis te kopen

De verkoop van woningen aan huurders stagneert

Stijging starters in bouw

Eigenaren Zevenaarse huizen vinden onderzoek verzakking niet compleet

Groothandel en bouw profiteren goed van opleving

Zoekallehuizen Google van huizenmarkt

Haast met bouw voor starters

Bouw koopwoningen in economische groeigebieden

Ruimte voor huizen in Oosterland

Problemen met onderhoud Vinex-woningen afgezwakt

Meer huizen rond Amsterdam nodig

Omgevingsvergunning dringt papieren rompslomp terug

Huizen in Leiden opnieuw duurder geworden

Vocht en vochtproblemen in uw woning

Laat gezondheid geen spelbreker zijn bij koop eigen huis

Aanleg rotonde dreigt huis te halveren

VEB bouwbedrijf te goedkoop overgenomen

Huizenkoper valt op de buitenkant

Beleggingspolis raakt uit de gratie

Onderzoek advies bij hypotheek

Speurders Huizen bij vergissing te koop aangeboden

Dan is de eigenwoningregeling niet van toepassing

Huis kopen informatie

Huis keuren informatie

Bouw zet deeltijdwerk in tegen vergrijzing

Wanneer is een rottende manta of kwaaitaal vloer geen ernstig gebrek

Stijging index woningwaarde het Kadaster

Hogere huren treffen grote steden

Provincies dwingen bouw tot vergaande vernieuwing

Huizen staan langer te koop

Isolatietips isolatie tips met betrekking tot daken

Huizen voor senioren en starters

Orderportefeuille bouw stevig gegroeid

Sterke toename draadloos werken in de bouw verwacht

Grote vlucht toename bouwtechnische keuringen bij aankoop van een woning

Koopsom woningen minimaal gestegen in september

Kabinet legt regels bouw langs meetlat

Te veel woningbouw in Groene Hart

Zelf sparen voor aflossing hypotheek

Spanjaarden bouwen maar raak

Onderhoud monument is niet af te dwingen

Nieuw leven monumentale huizen

Begeleiding bij omscholing in de bouw

Wat is een woonkeurmerk bouwtechnische keuring eigenlijk

Huizen in Belgie weer stuk duurder

Illegale bouw valt reuze mee

Tweede huis, geschikt als belegging of voor de oude dag

Meer woningbouw nodig in Noord-Holland

Werkgelegenheid bouw groeit sterk

Je kunt niet alle huizen verbouwen

Strenger toezicht op bouw hoofdconstructeur terug op de bouwplaats

Wanhopig door wateroverlast en vochtproblemen

Belasting kan fors omlaag als politiek dat zou willen

Prijs van koophuizen blijft stijgen

Meer huizen verkocht zonder makelaar

Starterslening smeert de huizenmarkt

Recordaantal woningen te koop

Woningbouw groeit met tien procent

0Oost-Europese klussers goedkoper maar bij lekke dakkapel

Oneerlijke concurrentie in de woningbouw

Heipaal van piepschuim revolutie

Gevaar verkrotting nieuwe woningen valt wel mee

Met diversiteit dramatisch personeelstekort in bouw te lijf

Starterslening smeert de huizenmarkt

Alle informatie betonvloeren  

Alle informatie over appartementvloer

Bekistingsplaatvloer of Breedplaatvloer

Alle informatie over kanaalplaatvloer

Alle informatie over PS-isolatievloer

Alle informatie over ribbenvloer

Alle informatie over PS-Isolatievloer

Alle informatie over skeletplaatvloer

Gietbouw in alle bouwsectoren

Alle informatie over Isolatieplaatvloer

Alle informatie over Poly-Plaatvloer

Holle baksteenvloer elementen

Alle informatie over Manta vloeren

Alle informatie over kwaaitaal vloeren

Alle informatie over ps-funderingsbekisting

Veel onvrede over Poolse klusjesmannen

Bouw heeft grote klus aan verkrotting

Van zeepbel naar zeepbel

Fraude met taxaties

FNV Bouw Versterken weerbaarheid bouwvakkers in cao

Wet en regelgeving blijft de bouw frustreren

Veel schilders werken met gevaarlijke verf

Dekker Neerwaartse trend woningbouw gekeerd

Hypotheek hoger door fraude

Alles over platte daken

Starterslening druppel op gloeiende plaat

Stijging overtredingen illegalen in bouw

Woningmarkt wordt toegankelijker

Vervanging hypotheekrenteaftrek leidt tot meer welvaart

Bouwbedrijven krijgen lagere boetes van NMa

Woningtekort houdt nog jaren aan

Niemand wil werken in de bouw

Ruim aanbod betaalbare woningen

Druk op nieuwbouwsector neemt toe

Weer vertrouwen in de bouw

Bouw-beerput gaat langzaam open

Waterschappen dragen bij aan vernieuwing bouw

Energie prestatie advies in het kort

Energiebesparing wordt nog maar mondjesmaat toegepast

Energiekosten verminderen door het transparant maken van de energiebehoefte

Europese ontwikkelingen met betrekking tot energie EPBD

Wat is duurzame energie alle informatie

Dekker wil ministerie voor woningmarkt

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwbranche moet ventilatieproblemen aanpakken

Schaduw over zonne-energie in Nederland

Tekort vaklieden en komst Polen bedreigen bouw

Schooljeugd wil niet werken in de bouw

Koper doet weer vaak hoger bod

Nieuwe overnamegolf in de bouw

Koophuis in jaar tijd 6,5 % duurder

Amerikaanse huizenmarkt vertraagt in snel tempo

Bouw op weg naar nieuwe fusiegolf

SEV houdt pleidooi voor particuliere bouw

Groeispurt voor baksteenindustrie

Bouwkosten kunnen echt vele malen lager

Gemeenten vaak te laat met bouwvergunningen

Zeist bouwt starterwoning onder 130.000 euro

Bouw vraagt te veel rente

Kopers nieuwbouwhuis klagen over hoge grondrente

Bouwvakker wordt schaars, sector vergrijst in rap tempo

Momenteel 15.000 vacatures in de bouw

Gezamenlijk bouwen steeds populairder

Let op makelaar maakt huis groter dan het is

Minister voor de Woningmarkt

Renteaftrek huidige regeling juist heel gunstig voor lage inkomens

Zwarte lijst voor zwaar bouwverkeer

Lucratief landjepik brengt huizenmarkt in ademnood

Huizenprijs stijgt flink

IMF pak de fiscale behandeling van de woningmarkt aan

Bouw stapt langzaam af van collectieve vakantie

Bouw van jongerenwoningen stopgezet

Bouw van zorghotel in Dalfsen

Bouwstop kan leerling raken

Rechter beperkt verrekening overwerk in bouw

Soms houdt iemand een bouwtekening op zijn kop

Oplossing voor de bouw ligt in minder regels

FNV Bouw wil naast vorstverlet ook hitteverlet

Toetsing van werk door collegas in de bouwwereld

Veel interesse voor bouw van nieuwe kerncentrale

Constructiefouten vaker oorzaak instortingen

Vereniging Eigen Huis woest op De Hypotheker

Te veel instanties betrokken bij bouw

Poolse klusser ja of nee

Gekte keert terug op huizenmarkt

Postbank start makelaarsdiensten

30 procent bouwbedrijven had zwartwerkers in dienst

Aannemers ontkennen bouwfouten

Baan in bouw trekt jeugd niet

NVM maakt zich zorgen over starters huizenmarkt

Balkoninspecties in Rotterdam

Het gaan om de woonlasten, niet om hypotheekrenteaftrek

Jacht op illegale klussers

Zorgen over snelle stijging huizenprijs

Digitalisering beroert makelaarswereld

Het hoge H-woord moet eruit

Huizenmarkt wordt opnieuw krapper

Nederlandse huizenmarkt kan sterk blijven

WK-voetbal slecht voor huizenmarkt

Huizenprijzen gingen in mei door het dak

Voorkom verbouwingsellende en dramas

Huiseigenaar stemt voor aftrek rente

Een huis per uur bouwen

Nederlandse economie trekt verder aan

Rioolrecht moet flink omhoog

Stijgende materiaal- en brandstofprijzen zetten bouw onder druk

Bouw nieuwe huizen neemt vlucht

Bouw trekt heel veel kijkers

Gemiddelde koopsom woning 202.329 euro

Betaal ik ook te veel hypotheekrente ?

NHG nu in heel Nederland mogelijk

Stuntende makelaars spekken banken

Vaste klanten bij hypotheekrente duur uit

Klantgericht Bouwen biedt bouwers nieuwe diensten

2 Bloemkolen en een huis

Huizenverhuur Steenrijk

Steeds minder verhuizingen

Eigen Huis klaagt bij NMa over makelaars

Eigenaar verkoopt vaker zelf woning

Energielabel gunstig voor zuinige bouw

Huizenmarkt Oorlog om een goudmijn

New Economy 2 het monster is terug

Wrakke funderingen blijven huizen steunen

APK-keuring van huizen door Cogas scoort goed

Prijsstunter Makelaarsland vindt zichzelf heel gewoon

Veel huizen onderverzekerd bij brand

Groene Hart krijgt 1 miljard

Provisies niet in financiele bijsluiter

Supermarkt gaat huizen verkopen

Bouw nieuwe woningen neemt toe

Verkopen nieuwe huizen VS stijgen in maart

Actie voor huizen starters

Kopers kwaad op makelaars

Geen huizen maar groen

Energielabel voor gebouwen goedkoper

Dekker presenteert energielabel voor huizen

Fors meer huizen verkocht

Te veel huizen gepland in Groene Hart

Vinex-wijken leeg door scheidingen

Zware belasting bouw door regels

Lagere overdrachtsbelasting voor energiezuinige huizen

Hoge winsten behaald bij bouw woningen vinexwijk

Tijdelijke bouw moet veiliger

Tips bij de aankoop van een appartement

Veel gebouwen en huizen niet rolstoeltoegankelijk

Markt koopwoning verziekt

Wijk knapt niet op van dure huizen

Zalm moet hypotheekbonus afschaffen

Nooit meer schrikken van WOZ-waarde

Starter is verwend kind

Huizenbezit Afschaffen ondenkbaar

Wereldeconomie blijft groeien dankzij of ondanks huizenmarkt

Hypotheekrenteaftrek weer onder vuur

Vestia schrapt drie euro.htm

Koper kiest steeds vaker voor bouwtechnische keuring!

'Buurman' legt zijn hypotheek uit

Brussel waarschuwt weer tegen aftrek hypotheekrente

Bouwtechnische keuringen steeds vaker uitgevoerd

WOZ in De Bilt niet buitensporig hoog

Zalms ozb-blunder blijkt een boemerang

Verbouwen met een Pool

10 vragen over uw inkomstenbelasting

CDA wil fonds voor starter op woningmarkt

Een-huis-kopen-een-huis-goed-onderhouden

Start fonds om verpaupering woningen te remmen

Zoekallehuizen.nl mag aanbod makelaars tonen

Pensioenen waardevast

Postbank verhoogt hypotheekrente

Prijzenslag barst los op markt voor hypotheken

Rabobank wijzigt hypotheekrente

Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd

CZ ziekenhuis fraudeerde voor meer dan 1 miljoen

Gepensioneerden betogen tegen nieuwe zorgwet

VWS roept artsen op onverzekerden te melden

Menzis is strenger over opzeggen dan Achmea en De Friesland

Gemoedsbezwaarde heeft recht op AWBZ-verstrekking

Ongezonde leegloop van Damrak

Grens volgend jaar open voor Polen

Extraatje_voor_Zalm

Ouder huis voordelig opknappen

Leegstand huursector niet uitzonderlijk hoog

Linkse leugens Kom nou, hier zijn de feiten

Makelaars moeten wel lunchen

Antispeculatiebeding botst niet met Huisvestingswet

Forse correctie Amerikaanse huizenmarkt op komst

Huizenmarkt komt rustig op stoom

Meer dan 50.000 ZZP-ers in de bouw

Omgeving meer waard dan omvang koopwoning

Satelliet vervangt bouwinspecteur

Advertenties

 

Bouwtechnisch onderzoek

Ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring

Energielabel woningen

Bouwkundige keuring

Bouwtechnische inspectie

Bouwadvies

Onderhoudsplan

Bouwkundig adviesbureau

Aankoopkeuring

Bouwkundige inspectie

Woningkeuring

Bouwkundig onderzoek

Bouwkeuringen

Bouwtechnisch onderzoek

Huis keuren

Woning keuren

Bodem onderzoek

Keuring verkoop

Technische keuring

Energielabel

Energielabel Woning

EPA

EPBD

Energielabel

energiecertificaat

energieprestatiecertificaat

energie prestatie advies

energie prestatie certificaat

Dolfijnen

afbeelding dolfijn

http://www.ribouw.nl

http://www.webspire.nl

Weblink voor herbie